Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Przy rekrutacji do naszej szkoły będziesz potrzebował następujących dokumentów:

– wniosek do Dyrektora Szkoły (podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów)
– świadectwo ukończenia Gimnazjum
– zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w Gimnazjum
– szkolna karta zdrowia ucznia (pobrana z Gimnazjum)
– dwa zdjęcia
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

W sekretariacie szkoły wydawane będą skierowania na bezpłatne badania potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

Skierowania  na badania dla kandydatów zakwalifikowanych wydawane będą od dnia 22.06.2018r.  godz. 12:00 do dnia 13.07.2018r.