Zasady naboru

Zasady naboru

do Technikum nr 17 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 17

Przedmioty których oceny są liczone do punktacji
Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/zawód Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Technikum nr 17 1 tmm technik mechanik/
technik mechatronik
– matematyka
– fizyka
angielski niemiecki język polski język obcy matematyka informatyka
1 tm technik mechatronik
– matematyka
– fizyka
1 tia technik informatyk
– matematyka
– fizyka
1 tib technik informatyk
– matematyka
– fizyka
Szkoła Branżowa
I stopnia nr 17
1 z mechanik – monter maszyn i urządzeń (zm)  

angielski

 

 

język polski matematyka informatyka zajęcia techniczne
operator obrabiarek skrawających (zo)
operator maszyn i urządzeń od przetwórstwa tworzyw sztucznych (zt)

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 • języka nowożytnego na poziomie podstawowym.

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,2.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

 • ocena celująca – 18 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 17 pkt.,
 • ocena dobra – 14 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu, jest następujący:

1) język polski i matematyka:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,

2) historia i wiedza o społeczeństwie:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
 • liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu – dzieli się przez 2

3)biologia, chemia, fizyka i geografia:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
 • liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu – dzieli się przez 4

4) język obcy nowożytny:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego wymienionego na świadectwie ukończenia gimnazjum, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, jest następujący:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum znajduje się w Zarządzeniu Nr 7/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017r.

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 


 

 

Zasady naboru

do Szkoły Policealnej nr 17

Typ szkoły Symbol oddziału Nazwa zawodu Długość cyklu kształcenia
Szkoła Policealna nr 17 1 Pi technik informatyk [351203] 2 lata
( 4 semestry )
1 Pb technik bhp [325509] 1,5 roku
( 3 semestry )

 

Na I semestr Szkoły Policealnej nr 17 przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają :

 • wykształcenie średnie;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria :

1) dla kandydata niepełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) dla kandydata pełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń.