Bibliografia maturalna

To, co każdy maturzysta powinien wiedzieć o zapisie bibliograficznym

 

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion  – książka oraz graphein – pisać, opisywać.

Jest to uporządkowany spis dokumentów .

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

Literatura podmiotu – spis tekstów kultury, które wykorzystałeś do omówienia tematu prezentacji – np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy

Literatura przedmiotu – spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji i

pomagających Ci go zrozumieć i zaprezentować (np. książki,

artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)

Opis bibliograficzny książki

Elementy opisu:

Nazwisko, Imię autora. Tytuł. Miejsce wydania: Wydawnictwo, Rok wydania.

Przykład:

Kapuściński, Ryszard. Heban. Warszawa: Czytelnik, 2003.

Te informacje znajdują się na stronie tytułowej książki.

 

Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym., np. Kropką lub przecinkiem.

Nie wymieniaj numeru ISBN (dla książek) oraz ISSN (dla czasopism)

 

Autor:

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech, podajemy ich nazwiska, oddzielając od siebie przecinkami

Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, podajemy pierwszego i dopisek: i in.

.Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją, opis rozpoczynamy od tytułu.

 

Tytuł

Tytuły książek/artykułów należy pisać kursywą.

Tytułów czasopism  ujmujemy je w cudzysłów, używamy prostego pisma.

 

Miejsce wydania:

To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo.

 

Wydawnictwo:

Można skracać nazwę wydawcy, np.:

  • · PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  • · Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich
  • · WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Rok wydania:

To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, zamiast daty, należy umieścić zapis:[b.r.]

 

Wydawnictwa zwarte – gazety, czasopisma, kroniki, roczniki, półroczniki, kwartalniki,miesięczniki i inne pozycje wydawane w sposób ciągły

 

Wydawnictwa ciągłe – książki, bazy danych, programy

 

Poniżej przykłady zapisu bibliograficznego dla różnego typu wydawnictw:

WYDAWNICTWO ZWARTE

Człowiek renesansu. Pod red. Eugenia Garina. Warszawa: Ofic. Wyd. „Volumen”, 2001. 275 s.

 

FRAGMENT W WYDAWNICTWIE ZWARTYM

Hutnikiewicz, Artur. Od czystej formy do literatury faktu. Warszawa: Wiedza Powszechna,1988. Ekspresjonizm. s. 70-92.

 

ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE ZWARTYM

Burke, Peter. Dworzanin. W: Człowiek renesansu. Pod red. Eugenia Garina. Warszawa: Ofic.Wydaw. „Volumen”, 2001. s. 143-175.

 

ARTYKUŁ W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM

Kupiszewski  Władysław.. Artyzm językowy Jana Kochanowskiego. „Poradnik Językowy” 1982nr 10, s. 672 -679.

 

ELEKTRONICZNE WYDAWNICTWO ZWARTE,

BAZA DANYCH I PROGRAM KOMPUTEROWY

Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia,1999.

Skórka, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia

Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide

Web: http://www.ap.krakow.pl/whk

 

ARTYKUŁ W ELEKTRONICZNYM WYDAWNICTWIE ZWARTYM,

BAZIE DANYCH I PROGRAMIE KOMPUTEROWYM

Panteon bogów egipskich. W: Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik.Kraków: Fogra Multimedia, 1999.

 

Wilk Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: SKÓRKA, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 2002 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html

 

WYDAWNICTWO CIĄGŁE W INTERNECIE

Hłasko, Marek. Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

 

ARTYKUŁ W ELEKTRONICZNYM WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM

Gut, Dorota. Poszukiwacze prawdy. W: „Wiedza i Życie” [online]. 2005 nr 1. Ostatnia

aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:

http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0,42477.html.

 

Karpiel, Anna. Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” [online]. 2005 nr 2

[dostęp: 22 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.html.

 

REPRODUKCJA OBRAZU, RZEŻBA, DZIEŁO ARCHITEKTURY

W WYDAWNICTWIE ZWARTYM

Velazquez, Diego. Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria. Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wrocław: Ossolineum, 1986. nr il. XLVI.

 

REPRODUKCJA OBRAZU, RZEŹBA, DZIEŁO ARCHITEKTURY

W WYDAWNICTWIE ELEKTRONICZNYM

Matejko Jan. Rejtan [online] [dostęp 03 marca 2008]. Dostępny w World Wide Web:

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Rejtan.htm

 

FILM

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber. kas. wideo. [VHS]. Warszawa. AGF. 1986.

 

Pamiętaj!!!

 

Nie wolno umieszczać w bibliografii maturalnej encyklopedii, leksykonów. Powinieneś z nich korzystać, ale nie wymieniaj ich w zapisie bibliograficznym.

 

Zalecane jest natomiast powoływanie się na słowniki, w których opracowanie haseł zajmuje więcej niż 1 stronę, np. Słownik literatury staropolskiej albo Słownik literatury XIX wieku.

 

W żadnym wypadku nie podawaj w dokumentacji stron internetowych takich jak

www.hamlet.pl;

www.sciaga.pl

 

Sprawdź, czy w Twojej bibliografii i w całym planie kompozycyjnym nie ma błędów w zapisie (ortografia, interpunkcja, literówki). Tego typu zaniedbania mogą zostać odczytane przez komisję egzaminacyjną jako niedbalstwo podczas przygotowywania się do całej prezentacji maturalnej.