Opisy kwalifikacji

Opisy kwalifikacji

Z dniem 1 września 2017r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.  W związku z tym obowiązuje nowy  wykaz oraz opis kwalifikacji.

TECHNIK MECHATRONIK 311410

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK 35120

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

TECHNIK MECHANIK 311504

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 814209

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

ŚLUSARZ 722204

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


TECHNIK INFORMATYK 35120

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń:

1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;

2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;

3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;

4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;

7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;

8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;

9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;

10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;

11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;

12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;

14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2.Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:

1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;

2) interpretuje projekty sieci komputerowych;

3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;

4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki

techniczne;

6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;

7) montuje okablowanie sieciowe;

8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

9) monitoruje sieć bezprzewodową;

10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);

11) stosuje podział sieci na podsieci;

12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

13) modernizuje lokalną sieć komputerową;

14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

15) podłącza sieć lokalną do Internetu;

16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

3.Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

Uczeń:

1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń

peryferyjnych i sieciowych;

2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;

3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;

5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;

6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;

8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;

9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;

11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;

12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

4.Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Uczeń:

1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

2) tworzy i przywraca kopie danych;

3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;

4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;

6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;

7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;

8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi

Uczeń:

1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;

2) konfiguruje interfejsy sieciowe;

3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;

4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;

6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;

8) zarządza funkcjami profili użytkowników;

9) zarządza kontami i grupami użytkowników;

10) zarządza zasadami grup;

11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;

12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;

13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;

16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 1. Programowanie aplikacji

Uczeń:

1) stosuje podstawy algorytmiki;

2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;

3) stosuje podstawowe zasady programowania;

4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;

5) korzysta z wbudowanych typów danych;

6) tworzy własne typy danych;

7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;

11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

12) dokumentuje tworzoną aplikację.

 1. Tworzenie i administrowanie bazami danych

Uczeń:

1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;

2) projektuje relacyjne bazy danych;

3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;

4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;

5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;

7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;

8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

10) zarządza systemem bazy danych;

11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;

13) kontroluje spójność baz danych;

14) dokonuje naprawy baz danych.

3.Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Uczeń:

1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;

2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;

4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;

5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);

7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;

8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

11) testuje i publikuje witryny internetowe;

12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.


TECHNIK MECHATRONIK 311410

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;

2). dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;

3). dobiera materiały konstrukcyjne;

4). rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;

5). dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;

7). dobiera techniki łączenia materiałów;

8). dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;

9). wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;

10). kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych ihydraulicznych;

2). wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;

3). rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

4). rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

5). dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;

7). dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

8). ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;

9). wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

10). kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;o

11). sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

 1. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:

1). określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

2). charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

3). wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;

4). dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5). dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

6). ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;

7). wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

8). kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

9). sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4.Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;

3). rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5). określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

7). uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;

8). wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

9). sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

5.Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5). przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;

6). wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

7). wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;

8). ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). ustala zakres prac eksploatacyjnych;

2). dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5). posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;

6). uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;

7). nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

8). nastawia parametry układów napędowych;

9). posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;

10). ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;

11). lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;

12). dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;

13). dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;

14). wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;

5). opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 1. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;

2). przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

3). interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

4). modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;

5). posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;

6). testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;

7). sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;

8). zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.


OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 814209

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

1.Użytkowanie maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Uczeń:

1). rozróżnia maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

2). posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

3). posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

4). odczytuje schematy układów: hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i mechanicznych;

5). dokonuje oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

6). dokonuje montażu oprzyrządowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;

7). przygotowuje maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

8). dokonuje przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

9). korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w maszynach i urządzeniach do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

2.Prowadzenie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Uczeń:

1). rozpoznaje rodzaje tworzyw sztucznych oraz określa ich właściwości;

2). określa rodzaje i właściwości dodatków stosowanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;

3). rozróżnia metody wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

4). przygotowuje surowce, dodatki i środki pomocnicze do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

5). określa parametry procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technologicznej;

6). obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

7). kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

8). rozpoznaje zakłócenia w procesach produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz usuwa ich przyczyny;

9). posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi podczas produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

10). ocenia jakość wyrobów z tworzyw sztucznych;

11). wykonuje czynności związane z obróbką wykańczającą, znakowaniem oraz pakowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych;

12). dokumentuje przebieg i parametry procesów wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

13). segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne z tworzyw sztucznych.


TECHNIK MECHANIK 311504

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1.Montaż maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;

2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;

3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;

4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;

5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;

6) wykonuje montaż połączeń;

7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;

10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

1.Obsługa maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;

2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;

4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;

7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;

9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;

10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;

11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

TECHNIK MECHANIK 311504

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Uczeń:

1). posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

2). wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;

3). sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;

4). planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;

5). planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;

6). dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

7). dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

8). dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

9). dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

10). dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;

11). sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

12). stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje produkcji;

2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;

3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;

4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;

5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;

6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;

7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;

8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;

9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji


ŚLUSARZ 722204

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:

 • dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.
 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:

 • dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
 • rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 • dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
 • dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.
 1. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:

 • rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 • dobiera metodę łączenia materiałów;
 • rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 • dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 • przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 • wykonuje połączenia materiałów;
 • ocenia jakość wykonanych połączeń.
 1. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 • planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 • charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera części podlegające wymianie;
 • wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 • montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 • dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje konserwację narzędzi;
 • ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

Opis kwalifikacji dla zawodów do dnia 1 września 2017r.

TECHNIK MECHANIK 311504

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

TECHNIK MECHATRONIK 311410

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
TECHNIK INFORMATYK 351203

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
6) wykonuje montaż połączeń;
7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń; 190
10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;
4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;
5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;
6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;
7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;
10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;
11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

 

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
3) sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
4) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
5) planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
6) dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
7) dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
8) dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
9) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
10) dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
11) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
12) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje produkcji;
2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
3) dobiera materiały konstrukcyjne;
4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
5) przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
6) ) określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;
7) dobiera techniki łączenia materiałów;
8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
9) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
11) ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
Uczeń;

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
6) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
8) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
9) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
Uczeń
1) rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;
2) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
3) określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
4) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
6) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
8) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
9) sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
10) ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych;
11) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
8) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
9) podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;
11) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych;

2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) dobiera oprogramowanie do wizualizacji procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
2) przygotowuje materiały, elementy i podzespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) ustala zakres prac konserwacyjnych;
5) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) posługuje się oprogramowaniem do wizualizacji procesów;
8) ustawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
9) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
11) opracowuje dokumentację obsługi i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
13) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
14) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
15) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
16) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
17) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) przestrzega zasad rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) przestrzega zasad rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) przestrzega zasad rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) określa warunki pracy projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) stosuje metody graficzne do opisu procesów technologicznych;
4) dobiera elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) projektuje układy sterowania;
6) stosuje oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych;
2) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych;
3) opracowuje program do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
4) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych;
5) testuje działanie programów;
6) analizuje programy do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi;
7) modyfikuje parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Uczeń:
1) stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
2) wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
4) montuje komputer osobisty z podzespołów;
5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
6) planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
9) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
10) konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
11) stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
12) stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
13) odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
14) opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
15) sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
16) opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
17) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
19) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
Uczeń:
1) wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
2) wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
3) przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
5) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
6) wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
7) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
8) konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego
Uczeń:
1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
2) określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
5) lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
6) sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
10) formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
11) sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Uczeń:
1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
2) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
3) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
4) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
5) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
8) sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
10) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
11) montuje okablowanie sieciowe;
12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
13) opisuje i analizuje klasy adresów IP;
14) projektuje strukturę adresów IP w sieci;
15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
16) opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Uczeń:
1) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
2) konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
4) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
5) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
6) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
7) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
8) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
9) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Uczeń:
1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
4) charakteryzuje usługi serwerowe;
5) określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
6) zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
7) konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
8) zarządza centralnie stacjami roboczymi;
9) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
10) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
11) modernizuje lokalną sieć komputerową;
12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
13) wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
14) konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
16) konfiguruje usługi serwerów internetowych;
17) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
18) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych
1) Uczeń:
2) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
3) tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
4) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
5) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
6) rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
7) tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
8) projektuje strukturę witryny internetowej;
9) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;
11) testuje i publikuje witryny internetowe;
12) stosuje różne modele barw;
13) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
14) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
15) tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
16) zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
17) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dŸwięk do publikacji w Internecie;
18) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dŸwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
Uczeń:
1) korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań
2) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
4) importuje dane do bazy danych;
5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
6) instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
8) dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
9) zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
10) określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
11) udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
12) zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
13) kontroluje spójność baz danych;
14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych
Uczeń:
1) korzysta z wbudowanych typów danych;
2) tworzy własne typy danych;
3) przestrzega zasad programowania;
4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
5) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
7) kompiluje i uruchamia kody Ÿródłowe;
8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod Ÿródłowy;
13) dokumentuje tworzoną aplikację;
14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
15) zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.