Misja szkoły

Chcemy, aby absolwentom towarzyszyła dociekliwość poznawcza, odkrywająca wciąż nowe horyzonty, a silny charakter umożliwił im realizować te wartości w dorosłym życiu.

„Do tych należy jutrzejszy dzień,

Co nowych pragną zdobyczy”

– Adam Asnyk

Będziemy liderem w dziedzinie nowoczesnej edukacji, kształcąc młodzież na poziomie technikalnym, licealnym i policealnym. Zapewniamy naszym uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju, przyjmując za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, życzliwość, wzajemną akceptację, pomoc i współdziałanie.

Swoje zadania realizować będziemy we współudziale z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym, zarówno samorządowym, oświatowym jak i akademickim.

Szkoła z wzorowo i ciekawie zorganizowanym procesem kształcenia z najnowszym wyposażeniem, stanowić będzie atrakcyjne miejsce pracy dla nauczycieli, którzy znajdą w niej warunki do pełnej samorealizacji, a dla uczniów – miejscem, w którym przebywają chętnie i znacznie dłużej, niż wymagają tego zajęcia oświatowe.

Szkoła tętnić będzie życiem, głośno o niej będzie w środowisku, a o przyjęcie do niej ubiegać się będą liczne rzesze kandydatów, którym stawiać się będzie wysokie wymagania.

Znakomicie wyszkolona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana Szkole sprawi, że z roku na rok wzbogacać i uatrakcyjniać się będzie ofertę edukacyjną.

Zasada partnerstwa stanowić będzie podstawę jej działania, a pojęcie Szkoły jako wspólnoty stanowić, że wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni i jednakowo odpowiedzialni za inicjatywy, stosowana w Szkole sprawi, że z roku na rok wzbogacać i uatrakcyjniać się będzie ofertę edukacyjną.

Model Absolwenta

Absolwent posiada rzetelną, ogólną wiedzę z różnych dziedzin. Dzięki umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji i znajomości języka obcego, potrafi ją rozszerzyć w zależności od potrzeb.

Nasz absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu tych dziedzin, które go szczególnie interesują. Jego samodzielność w działaniu i kreatywne myślenie pozwalają na tworzenie nowych rozwiązań i wartości już istniejących.

Absolwent postrzega wiedzę interdyscyplinarnie, jako rozszerzenie własnego obrazu otaczającego świata.

Silny system wartości pomaga mu w dokonywaniu właściwych wyborów oraz eksponowaniu swoich racji z zachowaniem poszanowania opinii innych osób.

Absolwent ZSP NR 17 jest osobą odpowiedzialną, przestrzegającą zasad dobrych obyczajów i kultury.

Posiadanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, planowania i organizacji czasu sprawiają, że jest osobą cenioną przez pracodawców i grupy osób, z którymi współpracuje.