Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Co roku ci najbardziej aktywni wybierani są do Samorządów Klas, a następnie do Rady Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 spośród kandydatów wybrano następujący skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

 • PRZEWODNICZĄCY – Weronika Pruska kl.2Ti
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO –  Bartosz Chudzik 2Tmb
 • SEKRETARZ – Przemysław Boss 2Tmb
 • SKARBNIK – Agata Załęska 2Tmb
 • Opiekun Samorządu – mgr Agnieszka Andrzejewska- Bujnowicz

Samorząd Uczniowski  – jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje
z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty.

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską.
 • Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych
 • Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły
 • Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi

Uprawnienia samorządu szkolnego
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Zadania samorządu

Przewodniczący:

 • Zna cele i zadania samorządu
 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy
 • prowadzi zebrania
 • rozdziela zadania
 • współpracuje z Dyrektorem i Opiekunami Samorządu

Zastępca:

 • Jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego
 • pełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności
 • stoi na czele ważnych komisji
 • pomaga przewodniczącemu

Sekretarz:

 • zawiadamia o zebraniach
 • gromadzi materiały i wnioski
 • opracowuje porządek zebrań
 • gromadzi wnioski do rozpatrzenia
 • zbiera pisemne wnioski uczniów

Cele Samorządu Szkolnego

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Organizowanie imprez szkolnych.
 4. Współdziałanie z władzami szkoły ,mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
 5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
 6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).
 7. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
 8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
 9. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 10. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.