Regulamin szkoły

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
Im. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO w ŁODZI

 

Regulamin szkoły opracowano w oparciu o ustawę z dnia 07.09.1991r.o systemie oświaty ( Dz.U z 2016r. poz.1943 z póz. zm.), ustawę z dnia 14.12.2016 – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017, poz.59.), ustawa z dnia 14.12.2016, przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017r., poz.60.)  oraz o Statut Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych. Jego celem jest uściślenie zapisów Statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz zapewnienia jak najlepszych warunków uczenia się i pracy, bezkonfliktowego współżycia społeczności w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznym, zwanym dalej ZST-I lub Szkołą.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady współżycia uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek, szczegółowo ujmuje prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej. Tworzy warunki do samorządności i ponoszenia przez uczniów i nauczycieli odpowiedzialności za funkcjonowanie Szkoły.

Regulamin obowiązuje uczniów, nauczycieli i innych pracowników
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych zwanych tutaj członkami społeczności szkolnej.

II.SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Każdy członek społeczności szkolnej – bez względu na wiek i funkcję w
szkole ma prawo do:

 1. Poszanowania swojej godności osobistej i dobrego imienia.
 2. Wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania w sposób kulturalny i nieobraźliwy dla innych.
 3. Pracy i uczenia się tak, aby jak najpełniej rozwijać swoją osobowość, intelekt i zainteresowania.
 4. Rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny postępów w nauce oraz oceny zachowania i pracy.
 5. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek poszanowania godności osobistej i dobrego imienia innych osób oraz wypełniania powierzonych mu obowiązków sumiennie w sposób odpowiadający jego wiedzy i zdolnościom.
 6. Nikt nie może wykorzystywać swej przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej lub ekonomicznej do naruszania praw i godności innej osoby.
 7. Każdy odpowiada za szkody uczynione drugiej osobie w sposób odpowiadający dojrzałości, wiekowi, kwalifikacjom i funkcji.

III. TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOŁY

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, jej tradycji i patrona.
 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej tradycji poprzez uczestnictwo w uroczystościach szkolnych.
 3. Do ceremoniału Szkoły należy:
  1. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  2. ślubowanie uczniów klas pierwszych
  3. uroczyste obchody dnia Edukacji Narodowej
  4. obchody rocznicy odzyskania niepodległości
  5. obchody dnia patrona szkoły
  6. obchody rocznic uchwalenia konstytucji 3 maja
  7. uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły
  8. uroczyste przekazanie sztandaru szkoły kolejnym pocztom sztandarowym
  9. zakończenie roku szkolnego.
 4. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem w/w uroczystości.
 5. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
 6. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w Poczcie Sztandarowym Szkoły.
 7. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych jest obowiązkowy.

IV. STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI

Każdy uczeń ma prawo do:

 1. Zdobywania wiedzy i umiejętności przy pomocy nauczyciela, poszerzania jej poprzez twórcze poszukiwania intelektualne.
 2. Do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, rozwijania swoich zainteresowań między innymi przez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, w zespołach działających na terenie szkoły, a także poza nią.
 3. Zapoznania się z obowiązującym na każdym przedmiocie zakresem programu i nauczania.
 4. Oceniania zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób jawny i rzetelny oraz do poznania kryteriów oceniania z każdego przedmiotu.
 5. Jawnego wyrażania opinii o życiu szkoły, w szczególności o formach działalności swoich organizacji samorządowych.
 6. Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych i innych tego rodzaju działaniach, zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami.
 7. Korzystania z wszelkich pomocy dydaktycznych.
 8. Uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do:

 1. Wykorzystania w pełni czasu na naukę, rzetelnej i systematycznej pracy prowadzącej do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
 2. Systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
 3. Przebywania na terenie szkoły w czasie wyznaczonym przez plan lekcji.
 4. Okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom.
 5. Wykonywania zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz samorządu.
 6. Zachowania zgodnego z dobrem szkoły, dbania o jej honor i tradycje.
 7. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 8. Godnego, kulturalnego zachowania się na terenie szkoły oraz poza nią.
 9. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 10. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach szkolnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie reprezentowania szkoły poza nią.

V. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 1. Uczniowie mają obowiązek brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad oraz porządku według reguł ustalonych przez nauczyciela
 2. Prawem ucznia jest znajomość celu lekcji oraz jasne i zrozumiale przekazanie treści wykładanego materiału.
 3. Uczeń ma prawo w czasie lub po zaskoczeniu lekcji zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.
 4. Uczeń ma prawo do informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy uczący ich nauczyciel, sprawiedliwości i jawności w ocenianiu.
 5. Szczegółowe zasady oceniania ujęte są w Wewnątrzszkolnym i Przedmiotowym Systemie Oceniania.
 6. Obowiązkiem ucznia jest regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne.
 7. Lekcja rozpoczyna się równo z dzwonkiem na lekcję i trwa 45 minut do dzwonka ogłaszającego przerwy. Uczeń zobowiązany jest do obecności w trakcie całej godziny lekcyjnej.
 8. Uczeń nie powinien spóźniać się na żadną lekcję, jeżeli jednak na pierwszą lekcję w danym dniu uczeń spóźni się do 15 minut, nauczyciel zobowiązany jest odnotować w dzienniku lekcyjnym spóźnienie; jeżeli spóźnienie wynosi powyżej 15 minut, nauczyciel ma prawo do traktowania ucznia nie jako spóźnionego, ale jako nieobecnego. W uzasadnionych przypadkach uczeń może odwołać się do wychowawcy klasowego.
 9. Uczeń ma prawo do jawności ocen na lekcji.
 10. Uczniowie mają prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych oraz w pracach domowych w zależności od kryterium oceniania ustalonego przez nauczyciela.
 11. Uczeń ma prawo zgłosić się z prośbą o pomoc w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeżeli zaległości powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. w formie pomocy koleżeńskiej, konsultacji z nauczycielem lub zajęć dodatkowych).

 

VI. SPRAWDZANIE WIEDZY UCZNIA

Wiedza ucznia może być sprawdzana w formie ustnej lub pisemnej.

 1. Jedną z form sprawdzenia wiadomości ucznia i oceny systematyczności jego pracy jest odpowiedź ustna.
  Pisemną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia są:

  1. kartkówki,
  2. sprawdziany,
  3. prace klasowe,
  4. prace domowe.
  5. projekty
 2. Praca domowa wyznaczona przez nauczycieli ma na celu pogłębienie, przyswojenie i utrwalenie materiału, z którym uczeń zapoznał się w trakcie zajęć; może być zadawana na dzień następny i winna być wykonana starannie i terminowo.
 3. Codziennie uprawnieni uczniowie Samorządu Szkolnego losują Szczęśliwy numerek odpowiadający numerom uczniów w dziennikach szkolnych. Uczniowie, których numery wylosowano, zwolnieni są z następujących form sprawdzenia wiedzy: niezapowiedzianej kartkówki,

odpowiedzi ustnej, sprawdzenia zadania domowego.

 1. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z udziału w innych zapowiedzianych lub przełożonych form sprawdzenia wiedzy oraz z udziału w lekcji (może być za to oceniany). W przypadku spóźnienia ucznia na  lekcję – traci on przywilej korzystania z wylosowanego numeru na tej lekcji.
 2. Kartkówka jest to forma bieżącej kontroli wiadomości, obejmująca zakres treściowy z ostatnich 3 lekcji.
 3. Sprawdzian i praca klasowa są to pisemne formy zbadania wiedzy ucznia z większej partii materiału. O ich przeprowadzeniu i zakresie materiału uczeń musi być powiadomiony co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem.
  UWAGA !
  Jeśli znajomość terminu sprawdzianu będzie przez uczniów wykorzystywana do różnych „uników”, wagarów lub ucieczek – nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go na najbliższej lekcji.
 4. W ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej niż 3 prace klasowe/sprawdziany, przy czym nie więcej niż 1 (jedna) dziennie.
 5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją nauczyciel nie może przeprowadzać prac klasowych i sprawdzianów. Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach, np. na prośbę uczniów lub z powodu wcześniejszej  nieobecności nauczyciela.
 6. Szczegółowe informacje zawarte są w Przedmiotowym Systemie Oceniania
 7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej względami zdrowotnymi
  ( np. pobyt w szpitalu) dłużej niż dwa tygodnie uczeń ma prawo do zwolnienia z wszelkich form sprawdzania wiedzy przez pierwsze trzy dni.
 8. Uczeń, który przygotowuje się do olimpiady lub konkursu na poziomie międzyszkolnym i wyższym, ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi i prac domowych z innych przedmiotów; pisanie lub przeniesienie na inny termin sprawdzianów/prac klasowych zależy od indywidualnego uzgodnienia ucznia z nauczycielem przedmiotu.
  W szczególnych przypadkach – za zgodą dyrektora szkoły – uczeń może także uzyskać dwa dni wolne od zajęć lekcyjnych.
 9. Uczeń ma prawo do powiadamiania go przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawcę klasy o przewidywanych dla niego ocenach okresowych lub rocznych najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

 

VII. PODRĘCZNIKI I ZESZYTY PRZEDMIOTOWE

 1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręczników, które znajdują się na liście obowiązujących w każdym roku nauki. Lista zamieszczana jest na stronie szkoły od 1. lipca na kolejny rok szkolny i na tablicy informacyjnej w szkole.
 2. Zasady prowadzenia zeszytu przedmiotowego określa nauczyciel, a uczeń ma obowiązek starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela
  Zeszyt służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych, do ćwiczeń i zadań w pracy domowej, a także jest narzędziem do kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania oraz starannego pisania.
 3. Zeszyt może podlegać ocenie.
 4. Uczeń ma obowiązek nie później niż na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, oddać wypożyczone książki do biblioteki szkolnej.

 

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności osobistego oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników Szkoły i kolegów.
 2. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza nią.
 3. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej.
 4. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, dbać o porządek, ład, estetykę pomieszczeń w szkole i na całym terenie do niej należącym.
 5. Uczeń lub zespół uczniów winny szkody jest materialnie odpowiedzialny za dokonane zniszczenia. Usunięcie zniszczeń winno nastąpić w ciągu jednego tygodnia.
 6. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów:
  1. zakaz palenia papierosów i e-papierosów
  2. zakaz posiadania, spożywania napojów alkoholowych i przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu,
  3. zakaz posiadania, spożywania środków odurzających i przebywania na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających,
  4. zakaz używania wulgarnych słów.
 7. Za niedopuszczalne zachowania uczniowskie uważa się:
  1. oszukiwanie nauczyciela,
  2. utrudnianie prowadzenia zajęć,
  3. obrażanie i wymyślanie innym uczniom,
  4. umyślne potrącanie innych,
  5. grożenie
  6. przymuszanie/ prowokowanie zachowań seksualnych
  7. stosowanie agresji fizycznej, psychicznej i słownej wobec innych uczniów i nauczycieli oraz inne przekraczanie norm społecznych i obyczajowych.

Dotyczy również zachowań w Internecie np. w mediach społecznych.

 1. W razie planowanej nieobecności uczeń jest zobowiązany sam bądź poprzez rodziców poinformować o tym wychowawcę klasy, podać przyczynę i termin nieobecności w szkole.
 2. Pisemne usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy najpóźniej na najbliższej lekcji wychowawczej.
 3. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania.
 4. Szczegóły usprawiedliwień i zwolnień ujęte są w Regulaminie zwolnień
 5. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny i czysty ubiór w szkole. Ubiór szkolny powinien być stonowany, estetyczny. Strój uczennicy i ucznia musi zakrywać ramiona i brzuch. Zabrania się noszenia długich kolczyków, butów na wysokich obcasach, jaskrawego makijażu i takiegoż malowania paznokci oraz eksponowania elementów bielizny .Spódnica powinna być nie krótsza niż do pół uda, a spodnie męskie powinny zakrywać kolana.
 6. Strój ucznia musi zapewniać możliwość uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w szkole.
 7. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej.
 8. Uczeń ma obowiązek pozostawiania w szatni kurtek, czapek.
  W okresie jesienno-zimowym dyrektor Szkoły może wydać polecenie dotyczące konieczności zmiany obuwia.
 9. Uczeń ma obowiązek posiadania odzieży roboczej w czasie zajęć praktycznych.
 10. Na wszystkie uroczystości szkolne obowiązuje uczniów strój określony w Statucie Szkoły.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez ucznia wartościowe przedmioty.
 12. Uczniowie mają prawo do korzystania z sali gimnastycznej, boiska i pomieszczeń szkolnych na zajęciach obowiązkowych oraz po ich zakończeniu za zgodą nauczyciela odpowiedzialnego za te pomieszczenia.
 13. Dyrektor Szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego może zezwolić na organizację różnych imprez na terenie szkoły i poza nią. Ich przebieg musi być zgodny z przepisami szczegółowymi (bhp, ppoż, itd.). Nadzór nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele.
 14. Uczniowie podczas imprez zobowiązani są do kulturalnego zachowania się.
 15. Podczas imprez obowiązują zakazy wymienione w punkcie 6.
 16. Za złamanie postanowień regulaminu uczniom, którym udowodniono winę, wymierzona zostanie kara zgodnie z regulaminem kar.
 17. Każda klasa po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły może wyjechać na wycieczkę zorganizowaną przy współudziale Wychowawcy i Rodziców.
 18. Dyrektor Szkoły może odmówić udzielenia zgody na wyjazd.
 19. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania i przestrzegania poleceń nauczycieli – opiekunów w trakcie trwania wycieczki. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek szkolnych zawarte są w Regulaminie Wycieczek Szkolnych.
 20. Wobec ucznia(uczniów), którego zachowanie na wycieczce naruszyło postanowienia regulaminu, zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z regulaminu szkolnego.
 21. Uczeń ma obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
  1. zabrania się używania ich podczas lekcji,
  2. w czasie zajęć lekcyjnych telefony muszą być bezwzględnie wyłączone i schowane,
  3. zabrania się filmowania, fotografowania i nagrywania w pomieszczeniach szkoły.Uczniów, którzy nie będą przestrzegać warunków korzystania z telefonów komórkowych, nauczyciel poprosi o ich oddanie i przekaże na przechowanie do wicedyrektora szkoły.
   Odbioru telefonu dokonują rodzice ucznia, zgłaszając się do szkoły.
 22. Uczeń ma prawo do:
  1. stworzenia mu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i innych zajęć szkolnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniach władz oświatowych, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
  2. wypoczynku na przerwach oraz w czasie ferii i przerw świątecznych,
  3. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  4. rozwijania zainteresowań, pomocy w przypadku trudności w nauce, wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na jej terenie.

 

 1. UCZNIOWSKIE I SZKOLNE TRADYCJE
 2. OSTATKI, SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
  Uczniowie mają w tym dniu prawo do odmiennej formy zajęć oddającej charakter danego dnia (w uzgodnieniu z wychowawcą i akceptacji dyrektora szkoły).
 3. DZIEŃ DZIECKA I SPORTU SZKOLNEGO – 1 czerwca
  Dzień ten jest finałem wszystkich szkolnych ( międzyszkolnych ) rozgrywek, turniejów sportowych i sprawnościowych.Inne nieplanowane wyjścia czy wagary są traktowane jak ucieczka, a uczestnicy takiej formy obchodów mają dzień nieusprawiedliwiony.

 

 1. OCENA Z ZACHOWANIA
 2. KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA:

Ocenę „WZOROWĄ” otrzymuje uczeń, który przynosi chlubę Szkole, dumę rodzicom i nauczycielom jest człowiekiem odpowiedzialnym, jego zachowanie jest wzorem do naśladowania. Spełnia on następujące kryteria:

 • wzorowo przestrzega nałożonych przez Szkołę obowiązków, do których należą: punktualność (0 spóźnień w semestrze), usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności w Szkole oraz systematyczność w przygotowaniu do zajęć i terminowość w wywiązywaniu się ze zobowiązań,
 • czynnie uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych tj: olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach, imprezach okolicznościowych, bierze czynny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.
 • podtrzymuje i twórczo rozwija szkolne tradycje,
 • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, na którą składają się m.in. stosunek do wszystkich pracowników Szkoły i kolegów, zachowanie poza Szkołą kultura słowa, umiejętność kulturalnego wyrażania swoich myśli, poszanowanie dla własności szkolnej i osobistej kolegów, dbałość o godność swoją i innych,
 • jest wrażliwy na problemy innych: jest aktywnym członkiem organizacji społecznych, zaangażowany w działania na rzecz innych, pracuje jako wolontariusz.

 

Ocenę „BARDZO DOBRĄ” otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega regulaminu szkolnego oraz szanuje tradycje Szkoły, symbole państwowe i szkolne,
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia (wszystkie godziny nieobecności w Szkole są usprawiedliwione),
 • aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły, klasy – włącza się w organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych, dba o kulturę słowa,
 • bierze udział w konkursach szkolnych,
 • z szacunkiem się odnosi do wszystkich pracowników Szkoły i kolegów.

 

Ocenę „DOBRĄ” otrzymuje uczeń, który:

 • dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, przestrzega regulaminu szkolnego,
 • nieobecności na zajęciach i spóźnienia są sporadyczne,
 • przestrzega zasad kultury osobistej i współżycia społecznego, stara się być dobrym kolegą, nie używa wulgaryzmów,
 • zachowuje się kulturalnie wobec wszystkich pracowników Szkoły,
 • chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i Szkoły,
 • nie sprawia problemów wychowawczych (nie przeszkadza na lekcjach, wypełnia polecenia nauczycieli).

 

Ocenę „POPRAWNĄ” otrzymuje uczeń który:

 • sporadycznie lekceważy obowiązki szkolne, sprawia drobne kłopoty wychowawcze na lekcji i przerwie, niesystematycznie uczęszcza na zajęcia,
 • przejawia dobrą wolę i chęć poprawy,
 • jego potknięcia nie są przejawem złej woli czy efektem zamierzonego działania,
 • zdarzają mu się błędy ale nie popełnia ich notorycznie, reaguje na upomnienia,
 • w stosunku do pracowników Szkoły i kolegów zachowuje się bez większych zastrzeżeń.

 

Ocenę „NIEODPOWIEDNIĄ” otrzymuje uczeń, który:

 • świadomie lekceważy obowiązki szkolne: opuszcza zajęcia bez wiedzy rodziców i nauczycieli, spóźnia się na zajęcia, nie przygotowuje się do zajęć,
 • odznacza się brakiem kultury osobistej, przeszkadza na lekcjach, nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, ma arogancki stosunek do kolegów i pracowników Szkoły,
 • wyraża się niecenzuralnie.

 

Ocenę „NAGANNĄ” otrzymuje uczeń, który:

 • naraża zdrowie i życie swoje i innych,
 • nagminnie lekceważy obowiązki szkolne i nie podejmuje prób poprawy,
 • wagaruje i spóźnia się na zajęcia,
 • otrzymał naganę dyrektora za naruszenie Regulaminu Szkoły,
 • jest arogancki w stosunku do kolegów i pracowników Szkoły.

Stopniowanie kar w związku z frekwencją uczniów na zajęciach edukacyjnych:

UPOMNIENIE USTNE WYCHOWAWCY otrzymuje uczeń, który opuścił do 30 godzin bez usprawiedliwienia lub spóźnił się nie więcej niż 10 razy na zajęcia.

PISEMNE UPOMNIENIE WYCHOWAWCY otrzymuje uczeń, który nie poprawił swojej frekwencji w ciągu najbliższych dwóch tygodni i opuścił do 60 godzin.

NAGANĘ WYCHOWAWCY otrzymuje uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia do 90 godzin lekcyjnych.

PISEMNE UPOMNIENIE DYREKTORA otrzymuje uczeń, który opuścił ponad 120 godzin bez usprawiedliwienia i notorycznie spóźnia się na lekcje lub opuszcza wybrane lekcje.

PISEMNĄ NAGANĘ DYREKTORA otrzymuje uczeń, który opuścił powyżej 150 godzin bez usprawiedliwienia.

W przypadku braku możliwości proceduralnego stopniowania kar podczas długotrwałej nieobecności ucznia ( 1 miesiąc), wychowawca wysyła list polecony do rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia mieszkającego samodzielnie o natychmiastowe stawiennictwo w Szkole w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności.
W przypadku braku reakcji w stosunku do ucznia pełnoletniego wszczęta zostaje procedura skreślenia z listy uczniów, a w stosunku do ucznia niepełnoletniego Szkoła wysyła powiadomienie do sądu rodzinnego.
Patrz: Roz.XII punkt 5k

 1. Szczegółowe zasady oceniania przedstawione są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Zachowania.

 

 1. SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

Uczniowie mają prawo do:

 • wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych,
 • opracowania i uchwalania ordynacji wyborczej, organizacji, składu i regulaminu działania samorządu – na ogólnym zebraniu uczniów,
 • prowadzenia na terenie Szkoły kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego,
 • do wnioskowania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego (opiekunem samorządu klasy jest jej wychowawca),
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 • składania wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej i oczekiwać na nie odpowiedzi dyrekcji.
 • prezentowania uchwał i programów Samorządu lub odwołania go, jeśli nie spełnia swoich funkcji lub spełnia je źle

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły i jest on jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Radzie Szkoły oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, szczególnie dotyczących praw i obowiązków uczniów.

Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 • NAGRODY I KARY
 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
  1. najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
  2. osiągnięcia w konkursach i imprezach sportowych,
  3. 100% frekwencji,
  4. działalność na rzecz szkoły,
  5. działalność w wolontariacie,
  6. dzielność i odwagę.
 2. Rodzaje nagród:
  1. pochwała wychowawcy klasy wobec uczniów klasy,
  2. pochwała dyrektora wobec uczniów klasy,
  3. pochwała dyrektora klasy wobec całej szkoły,
  4. dyplom uznania,
  5. list pochwalny do rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
  6. nagroda rzeczowa,
  7. wręczenie Srebrnej tarczy – najwyższego odznaczenia w szkole.
  8. stypendium Rady Ministrów za naukę

 

 1. Nagrody określone w 2 w podpunktach a – g przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy, samorządu uczniowskiego lub instytucji, z którymi współpracuje szkoła.
 2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego, lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych
 3. Rodzaje kar:
  1. upomnienie ustne wychowawcy klasy,
  2. upomnienie pisemne wychowawcy klasy,
  3. nagana wychowawcy klasy,
  4. zawieszenie prawa do pełnienia funkcji społecznych w klasie i/lub w szkole,
  5. upomnienie pisemne dyrektora Szkoły,
  6. nagana dyrektora Szkoły,
  7. zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz (udział w konkursach, rozgrywkach sportowych)oraz pełnienia funkcji we władzach samorządu uczniowskiego i organizacji działających w Szkole),
  8. zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach, wyjściach i innych imprezach szkolnych
  9. przeniesienie do równoległej klasy w szkole,
  10. skreślenie z listy uczniów.
  11. Skreślenie z listy uczniów ZST-I następuje:
   1. w formie decyzji administracyjnej, gdy uczeń:
    1. notorycznie uchyla się od wypełniania obowiązków szkolnych,
    2. szczególnie rażąco narusza zasady współżycia społecznego (narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób zatrudnionych w szkole),
    3. szkodliwie wpływa na społeczność uczniowską,
   2. w formie rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy uczeń:
    1. dokonuje czynów chuligańskich (stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu),
    2. dokonał kradzieży mienia szkolnego bądź osobistego członków społeczności szkolnej,
    3. na terenie szkoły: posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe, w tym e-papierosy,
    4. rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka lub/i innych istot żywych, treści pornograficzne,
    5. świadomie niszczy dobro materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli lub innych osób.
   3. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów otrzymują rodzice/ prawni opiekunowie ucznia w formie pisemnej, z informacją o możliwości odwołania się do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora Szkoły.
   4. W przypadku świadomego spowodowania trwałego uszkodzenia sprzętu szkolnego, uczeń i jego rodzice zobowiązani są do naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy.

 

 • ODWOŁANIA

TRYB WNOSZENIA WNIOSKU O PONOWNE USTALENIE OCENY

Wniosek (odwołanie) o ponowne ustalenie przez wychowawcę klasy oceny
z zachowania może być złożony przez zainteresowanego ucznia, rodziców lub samorząd jego klasy, ale tylko jeżeli wychowawca:

 • nie zastosował kryteriów ustalonych wyżej dla danej oceny,
 • nie zasięgnął opinii członków Rady Pedagogicznej i kolegów ucznia w sprawie wystawionej przez siebie oceny z zachowania.

Pisemny wniosek, adresowany do dyrektora szkoły, składa się na ręce wychowawcy klasy, który ma obowiązek przekazać dyrektorowi. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie. O decyzjach zawiadamia się ucznia lub jego rodziców.

 

TRYB WNOSZENIA WNIOSKU O PONOWNE USTALENIE OCENY

Wniosek (odwołanie) o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych składają do dyrektora szkoły na piśmie uczeń lub jego rodzice w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, podając szczegółowe uzasadnienie wniesienia odwołania.

O decyzji dyrektora zawiadamia się ucznia lub jego rodziców.

 

SPORY NA TERENIE SZKOŁY – TRYB ICH ROZSTRZYGANIA

Spory koleżeńskie rozstrzyga samorząd klasowy lub szkolny. W roli mediatora występuje wychowawca lub/i szkolny pedagog.

W sporach między uczniem a nauczycielem w  roli mediatora występuje wychowawca lub/i szkolny pedagog z wicedyrektorem szkoły.

Uczeń ma prawo odwołania się od kary w kolejności do:

 • wychowawcy klasy,
 • wicedyrektora Szkoły,
 • dyrektora Szkoły,

 

W sprawach spornych uczeń ma także prawo korzystać z pomocy Kuratorium Oświaty w Łodzi jako organu nadzorującego szkołę lub Wydziału Edukacji w Łodzi jako organu prowadzącego szkołę.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ocena realizacji postanowień Regulaminu Szkoły będzie dokonywana raz w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły przez zespół powołany przez Dyrektora szkoły, składający się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, młodzieży i rodziców. Wnioski z pracy zespołu wprowadzone zostaną do planu pracy szkoły.

2.Regulamin Szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Nowelizacja może być dokonywana każdego roku przez zespół wymieniony w punkcie 1.

3.Do Regulaminu Szkoły mogą być wprowadzone uzupełnienia, które wynikają z dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, instrukcji w sprawie kształcenia i wychowywania oraz innych zarządzeń.

 

Niniejszy Regulamin Szkoły został zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną
Samorząd Uczniowski
Radę Rodziców