Pedagog szkolny

Katarzyna Kaczmarek-Sowińska

parter, pokój 18

Służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek     10.30-14.00

Wtorek              10.00-12.00; 14.00-16.30

Środa                 08.00-13.00

Czwartek           08.30-13.00

Piątek                11.00-16.30

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi,
al. Wyszyńskiego 86  tel. 533 575 353, 42 688 16 68, 42 688 15 39  www.pppdm.edu.lodz.pl


Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi dostępne są na stronie UMŁ:

https://www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota: 528zł

Wnioski można pobrać na stronie UMŁ lub u pedagoga szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w UMŁ ul. Krzemieniecka 2b pokój 102 do dnia 15 września.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkującemu na terenie Miasta Łodzi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

Szczegółowe informacje na stronie UMŁ oraz u pedagoga szkolnego