Pedagog szkolny

Katarzyna Kaczmarek-Sowińska

parter, pokój 18

Służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek     08.30-12.00

Wtorek              08.30-13.00

Środa                 08.30-15.00

Czwartek           08.30-13.00

Piątek                08.00-14.00

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86  tel. 533 575 353, 42 688 16 68, tel/fax 42 688 15 39 www.pppdm.edu.lodz.pl


Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne na stronie UMŁ:

https://www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Możliwość skorzystania z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego (refundacji poniesionych wydatków o charakterze edukacyjnym) na w/w zasadach, mają uczniowie zamieszkali na terenie miasta Łódź.

Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota: 514 zł, od 1 października 2018 r.–528zł

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u pedagoga szkolnego do dnia 15 września.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

Szczegółowe informacje na stronie UMŁ oraz u pedagoga szkolnego