Pedagog szkolny - ZST-I Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
         

Pedagog szkolny

Katarzyna Kaczmarek-Sowińska

parter, pokój 18

Służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek     08.30-12.00

Wtorek              09.30-16.30

Środa                 09.30-13.00

Czwartek           10.30-14.00

Piątek                09.00-13.30

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86  tel. 533 575 353, 42 688 16 68, tel/fax 42 688 15 39 www.pppdm.edu.lodz.pl


KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

15 listopada 2016r. w godzinach 12.00 – 15.00 uczniowie – zwłaszcza klas 4  mogą skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Osoby chętne proszone są o wcześniejsze zgłosdzenie się do pedagoga i ustalenie godziny spotkania.

Wyprawka 2017 – dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018

Informujemy, że na stronie UMŁ zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania do zakupu podręczników w ramach rządowego programu ” Wyprawka 2017″ oraz wzory wniosków do pobrania (wnioski można także pobrać u pedagoga).

Link do strony z dokumentami:

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/pomoc-dla-uczniow-irodzicow/wyprawka-szkolna/

Program „Wyprawka szkolna 2017” przeznaczony jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną należy składać u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 8 września 2017 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne na stronie MOPS:

http://www.mops.lodz.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne

Możliwość skorzystania z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego (refundacji poniesionych wydatków o charakterze edukacyjnym) na w/w zasadach, mają uczniowie zamieszkali na terenie miasta Łódź. Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota: 514 zł.

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u pedagoga szkolnego do dnia 15 września.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

Szczegółowe informacje na stronie MOPS oraz u pedagoga szkolnego.