Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

(dotyczy zwolnień powyżej 1 miesiąca)

Podstawa prawna:

§ 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z póŸn. zm.),

§ 31 ust.1a pkt 1 Statutu Szkoły.

Osoba wydająca zwolnienie – Dyrektor Szkoły.

Wymagane dokumenty:

1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego – wzór opinii – załącznik nr 1 (POBIERZ).

2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – wzór wniosku – załącznik nr 2 (POBIERZ).

Miejsce złożenia dokumentacji – Sekretariat Dyrektora Szkoły.

Termin dostarczenia dokumentów – do 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły – 3 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

 

Inne postanowienia:
1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.
2. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodziców o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako usprawiedliwioną. Zwolnienia takie nie dotyczą uczniów, którzy są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego.

3. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie dostarczone w terminie, będą ważne od daty jego złożenia w sekretariacie Szkoły.

4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

5. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.

6. Jeżeli zwolnienie ucznia trwa cały II semestr w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze.

7. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia. Fakt ten potwierdza podpisem złożonym na decyzji.

9. Kopię decyzji dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego włącza się do arkusza ocen ucznia.

10. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

11.Zwolnienia lekarskie, rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia do 1 miesiąca ciągłego zwolnienia w roku pozostają w gestii nauczyciela wychowania fizycznego.

12. Z procedurami zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach, natomiast wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

13. Procedura powyższa obowiązuje od II semestru r. szk. 2010/11. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań, zaś uczniowie na lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.

14. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie), pełnoletni uczeń mogą się odwołać za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do łódzkiego Kuratora Oświaty.

15. W sprawach nie uregulowanych powyższą procedurą, decyzje podejmuje dyrektor Szkoły.

16. Tracą moc dotychczasowe ustalenia w sprawie zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego.

P Procedurę wprowadzono po uzyskaniu pozytywnej o opinii Rady Pedagogicznej w dniu 21.12. 2010r.