Przedmiotowy System Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Określa on sposób oceny wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego i w zawodach.

 • We wszystkich sprawach, które nie zostały szczegółowo określone w przedstawionym poniżej dokumencie obowiązują zapisy zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 • Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego zostają poinformowani o systemie oceniania dla poszczególnych przedmiotów/modułów a o ewentualnych zmianach natychmiast po ich wprowadzeniu.
 • Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone na podstawie programu nauczania przewidzianego dla danego przedmiotu / modułu w danym typie szkoły i klasy.
 • Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o najważniejszych wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Na początku realizacji nowego działu programowego uczniowie zostają szczegółowo zapoznani z wykazem wiadomości i umiejętności wymaganych po danym etapie kształcenia.
 •  Źródłem informacji o osiągnięciach ucznia są:
 • wypowiedzi ustneniedostateczny (1) – brak lub błędna odpowiedź
  dopuszczający (2) – uczeń odpowiada jedynie na zadane, proste pytania
  dostateczny (3) – odpowiedź ucznia nie jest samodzielna, wymaga pomocy ze strony nauczyciela
  dobry (4) – odpowiedź samodzielna, ale nie wyczerpuje zagadnienia
  bardzo dobry (5) – odpowiedź ucznia samodzielna i wyczerpująca
  celujący (6) – odpowiedź samodzielna, wykraczająca poza program nauczania

• sprawdziany z działów (w przypadku kształcenia zawodowego na ocenę dopuszczający obowiązuje próg 50%, tak samo jak w ocenie kartkówek

 % maksymalnej ilości punktów Ocena
0% – 39% niedostateczny ( 1 )
40% – 56% dopuszczający ( 2)
57% -73% dostateczny ( 3 )
74% -90% dobry ( 4 )
91% – 100% bardzo dobry ( 5 )
 •  ostatni sprawdzian przed końcem semestru/roku szkolnego może odbyć się najpóźniej na trzy tygodnie przed wystawianiem ocen.
 • uczeń, który podczas pracy klasowej/ kartkówki itp. korzysta z niedozwolonych form pomocy,
  np. telefonów komórkowych itp., otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • kartkówki obejmujące zakres materiału 2-3 lekcji
% maksymalnej ilości punktów Ocena
0% – 49% niedostateczny ( 1 )
50% – 64% dopuszczający ( 2)
65% -79% dostateczny ( 3 )
80 % -90% dobry ( 4 )
91% – 100% bardzo dobry ( 5 )
 • prace domowe długoterminowe typu: projekty, prezentacje audiowizualne, itp. – oceniane w zależności od specyfiki przedmiotu (o wymaganiach i systemie oceniania nauczyciel informuje uczniów przed wykonaniem pracy),
 • prace domowe krótkoterminowe,
 • aktywność na lekcjach – 5 plusów = bardzo dobry (5),
 • praca na lekcji – uczeń może otrzymać ocenę pozytywną lub negatywną za bieżącą pracę na lekcji.
 1. Formy poprawy oceny ze sprawdzianów i kartkówek:
 • Sprawdziany są obowiązkowe, przeprowadza się je po zrealizowaniu każdego działu programowego. Przy ich ocenie uwzględnia się różne poziomy wymagań.
 • Nauczyciel omawia każdy przeprowadzony sprawdzian podczas zajęć dydaktycznych lub indywidualnych konsultacji oraz przekazuje w formie słownej uzasadnienie wystawionych ocen.
 • Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
 • Uczeń ma prawo do poprawy każdej niesatysfakcjonującą go ocenę  w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty jej otrzymania.
 • Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika.
 • Uczeń musi zaliczyć obowiązkowo minimum 50% sprawdzianów w semestrze (np. 2 z 4 lub 3 z 5).
 • Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Terminy prac pisemnych (sprawdzianów z działów) i ich zakres są podawane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Dowodami osiągnięć uczniów są oceny wpisywane do dziennika. Wszystkie oceny są jawne i uzasadnione. Ocenione sprawdziany pisemne są przechowywane do końca danego roku szkolnego (tzn. do 31 sierpnia) i mogą być udostępnione rodzicom (prawnym opiekunom).
 1. Każdy uczeń ma prawo do nieprzygotowania się, z przyczyn losowych, na dane zajęcia (w tym brak pracy domowej):
 1. 1 raz w semestrze – gdy wymiar nauczania przedmiotu wynosi 1 godzinę tygodniowo,
 2. 2 razy w semestrze – przy realizacji treści nauczania danego przedmiotu w wymiarze dwóch lub więcej godzin tygodniowo,
 3. uczeń zobowiązany jest zgłosić brak przygotowania na początku lekcji. Prawo zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianej wcześniej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności (sprawdzian pisemny, kartkówka, projekt itp.)

6. Wystawianie oceny semestralnej i rocznej:

 • Przy ustalaniu oceny semestralnej każdej ocenie przypisuje się określoną wagę:
 • ocena ze sprawdzianu, ocena z wypracowania pisanego w oparciu o tekst literacki – waga 3
 • ocena z kartkówki, poprawy kartkówki, ocena z wypracowania bez podanego fragmentu tekstu, ocena z rozwiązywania testu z czytania ze zrozumieniem, ocena z prezentacji projektu, ocena z dłuższej odpowiedzi ustnej – waga 2
 • ocena z poprawy sprawdzianu, ocena z badania wyników nauczania – waga 4
 • pozostałe oceny: z aktywności, pracy domowej, odpowiedzi odtwórczej (tzn. definicje, słówka, streszczenie utworu) – waga 1

Punktowanie ocen w ocenianiu bieżącym:

ocena wartość
1 1
2 2
2+ 2,33
3- 2,67
3 3
3+ 3,33
4-  3,67
4 4
4+ 4,33
5- 4,67
5 5

W chwili wpisania oceny do dziennika elektronicznego jej wartość jest automatycznie przeliczana przez nadaną ocenie wagę.

 • ocena semestralna jest obliczana jako iloraz :

[( suma ocen wagi 1)+( suma ocen wagi 2)* 2 + (suma ocen wagi 3)* 3+( suma ocen wagi 4 )* 4] /

[(liczba ocen wagi 1)+( liczba ocen wagi 2)* 2 + (liczba ocen wagi 3)* 3+(liczba ocen wagi 4)* 4]

 • Uczeń, który uzyskał negatywną ocenę na koniec pierwszego semestru ma obowiązek poprawić tę ocenę po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i zakresu wiadomości i umiejętności.
 • W szczególnych przypadkach (np. długotrwała choroba ucznia) dopuszcza się indywidualne zasady oceniania uzgodnione między nauczycielem a uczniem i ewentualnie jego rodzicami /opiekunami prawnymi/, umożliwiające uzupełnienie przez ucznia powstałych zaległości. Podobne zasady oceniania dotyczą także uczniów z udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi i uczniów szczególnie uzdolnionych z wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach.
 • Udział i osiągnięcia w wojewódzkich olimpiadach, turniejach i konkursach dotyczących wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, są uwzględniane przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej, jako cząstkowa ocena celująca.
 • Ocena roczna jest średnią ważoną ocen za I i II semestr.
 • Do ustalenia oceny semestralnej lub rocznej stosuje się następującą tabelę:
Progi Ocena
poniżej 1,75 niedostateczny
1,76 – 2,75 dopuszczający
2,76 – 3,75 dostateczny
3,76 – 4,65 dobry
4,66 – wyżej bardzo dobry

W celu uzyskania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej (semestralnej) i rocznej uczeń musi spełnić jednocześnie następujące warunki:

 • frekwencja na lekcjach minimum 51%,
 • poztywne oceny z co najmniej 50% sprawdzianów w semestrze I i II,
 • osiągnięcie określonego progu ocen.
 1. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, adekwatnie do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Odbywa się to poprzez:

 • pominięcie aspektu poprawności ortograficznej przy ocenie prac pisemnych,
 • wydłużenie czasu pracy podczas sprawdzianów i kartkówek oraz wykonywania podczas lekcji zadań związanych z czytaniem i pisaniem (możliwość kontynuowania pracy podczas przerwy),
 • indywidualizację zakresu pracy na sprawdzianach (uczeń wykonuje mniejsza liczbę zadań),
 • ocenianie poziomu wiadomości w oparciu o wypowiedzi ustne, pomoc w ich formułowaniu,
 • kontrolę stopnia zrozumienia poleceń,
 • umożliwienie sporządzania prac domowych przy wykorzystaniu technologii komputerowej,
 • niebranie pod uwagę pomyłek i błędów graficznych w zapisie podczas rozwiązywania zadań, jeśli całość wywodu jest spójna i logiczna,
 • stosowanie zachęt i docenianie wkładu pracy (odnotowywanie aktywności na lekcji),
 • indywidualne traktowanie ucznia przez nauczyciela, przyglądanie się postępom, a nie wyłącznie efektom (uwzględnianie wkładu pracy i wysiłku adekwatnego do możliwości).

System dokumentowania pracy z uczniem:

 • zapis wydłużonego czasu pracy na oddawanych sprawdzianach;
 • zamiana formy pisemnej na ustną, zapisana w dzienniku z adnotacją SU;
 • indywidualne kształcenie na zajęciach dodatkowych.

8. Ocena prac średnio- i długoterminowych (np. projekt) uwzględnia następujące aspekty:

 • uzyskany efekt (np. w przypadku rozwiązywania problemu, zadania lub wykonywania ćwiczenia – poprawny wynik oraz sposób jego uzyskania, natomiast w przypadku wytworu materialnego – poprawność i estetyka jego wykonania, a ponadto w każdym przypadku  innowacyjność);
 • prezentacja (zmotywowanie słuchaczy, logiczne i przejrzyste przedstawienie pracy, zastosowanie techniki prezentacji, jak np. wizualizacja treści, podział na role przy pracy grupowej oraz metodyka postępowania w sytuacjach awaryjnych);
 • opis pisemny pracy, np. raport, sprawozdanie itp. (poprawność zapisów oraz estetyka, dobór źródeł informacji oraz obowiązkowe podanie źródła informacji);
 • na ocenę pracy ma wpływ terminowość jej wykonania. Jeżeli uczeń bez wyraźnych przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność) oddał pracę po terminie, otrzymuje ocenę niższą o jeden stopień.

9. Modułowy System Oceniania (MSO) 

 • MSO określa warunki i sposób ustalania oceny z danego modułu, składającego się z jednostek modułowych i stanowi uzupełnienie do PSO oraz WSO.
 • Nauczyciele uczący w modułach stosują ogólne zasady zawarte w WSO.
 • Każdej jednostce modułowej przypisywana jest waga, proporcjonalna do liczby godzin przeznaczonych na jej realizację.
 • Każda jednostka modułowa musi zakończyć się oceną cząstkową.
 • Uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny z jednostki modułowej, może warunkowo kontynuować kolejną w obrębie tego samego modułu, jednak musi ją zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w czasie nie dłuższym niż miesiąc.
 • Ocena końcowa z modułu jest wystawiana przez zespół nauczycieli uczących w danym module,  jako średnia ważona ocen wystawionych z poszczególnych jednostek modułowych. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje przewodniczący ZNKZ po konsultacji z Dyrekcją szkoły.
 • Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej, rocznej i końcowej z danego modułu, jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zrealizowanych w pełni jednostek modułowych.
 • Jeżeli moduł nie kończy się w danym roku szkolnym, to roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią uwzględniającą wagi z zakończonych jednostek modułowych. Po zakończeniu modułu, ocenę końcową oblicza się stosując wagi dla wszystkich jednostek modułowych.
 • Formuła wystawianej oceny z jednostek modułowych lub z modułu stanowi iloraz :

( suma ocen wagi 1)+( suma ocen wagi 2) *2 + (suma ocen wagi 3) * 3+ itp /

(liczba ocen wagi 1)+( liczba ocen wagi 2) * 2 + (liczba ocen wagi 3) * 3+ itp.

 • Aby uczeń był klasyfikowany z modułu, musi być klasyfikowany ze wszystkich jednostek modułowych. Uczeń niesklasyfikowany podlega procedurze egzaminów klasyfikacyjnych.
 • Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje wyłącznie te jednostki, z których uczeń jest niesklasyfikowany. Zapis ten dotyczy również egzaminów poprawkowych.
 • Dokumentowanie wyników w e-dzienniku:
  >  każda zakończona oceną jednostka modułowa musi być dodana jako obowiązkowe zadanie w zakładce dotyczącej wyników nauczania;
  >   w miejsce oceny klasyfikacyjnej wpisywana jest ocena końcowa z realizowanych w danym semestrze / roku jednostek modułowych lub zakończonego modułu.
 • Ocenianie egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia oparte jest o punktacje opisaną w punkcie 3 w części dotyczącej oceniania sprawdzianów z działów. Ocena z w/w egzaminów jest oceną łączną z części pisemnej i ustnej.