System Oceniania Zachowania

I. OCENA Z ZACHOWANIA – KRYTERIA OGÓLNE

1. Ocena ta wyraża opinię Szkoły o:

 • wywiązywaniu się przez ucznia z obowiązków szkolnych.

 • godnym, kulturalnym zachowaniu się w Szkole i poza nią.

 • dbałości o honor i tradycje Szkoły.

 • postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej.

 • dbałości o piękno mowy ojczystej.

 • okazywaniu szacunku innym osobom.

 • dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego /wrzesień, październik/ informuje o kryteriach oceny zachowania uczniów oraz rodziców / prawnych opiekunów poprzez:

 • lekcje wychowawcze

 • konsultacje

 • spotkania z rodzicami

 • stronę internetowa szkoły

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:

 • samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu;

 • ocenę zespołu uczniowskiego, rozumianą jako opinię zespołu uczniów danej klasy, wyrażoną przez samorząd klasowy;

 • ocenę zespołu nauczycielskiego, rozumianą jako opinię wychowawcy klasy z uwzględnieniem pozostałego zespołu nauczycielskiego i pracowników Szkoły

4. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego oceniania zachowania ucznia poprzez wpis w Uwagach o uczniu / dotyczy to zarówno pochwał jak i uwag o charakterze negatywnym/ w e-Dzienniku. Wpisy są podstawą oceniania ucznia.

II. KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

1. Uczeń w dniu rozpoczęcia semestru otrzymuje ocenę dobrą.
Uczeń może utrzymać ją lub podwyższyć, jeżeli
w ciągu danego semestru wykaże się bardzo dobrym zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy :

 • 100% frekwencji

 • brak godzin nieusprawiedliwionych

 • brak spóźnień

 • wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły, koleżankami, kolegami

 • nienaganny strój, schludny wygląd na co dzień i odświętny na uroczystościach; wierzchnie ubranie zostawia w szatni; w okresie od 1 listopada do 30. marca zmienia obuwie

 • udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych / laureat, finalista poziomu szkolnego, międzyszkolnego, wojewódzkiego, krajowego

 • pomoc kolegom w nauce

 • aktywna praca w Szkolnym Samorządzie

 • aktywna praca w samorządzie klasowym

 • reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

 • przygotowywanie materiałów na szkolną stronę WWW

 • przygotowywanie gazetek szkolnych

 • uczestnictwo w działaniach promocyjnych Szkoły/ Drzwi Otwarte, Targi Edukacyjne itp./.

 • uczestnictwo w akademiach i uroczystościach szkolnych

 • opracowanie i wdrożenie projektu imprez szkolnych, np. konkursów

 • uczestnictwo w wolontariacie/ imprezach charytatywnych (np. WOŚP)

 • zajęcie finałowych miejsc w rozgrywkach sportowych szkolnych i aktywne reprezentowanie szkoły w sporcie poza szkołą

 • inne formy aktywnego udziału w życiu Szkoły

 • reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych

 • udział w akcjach promujących zdrowie

Powyższe zachowanie podlega ocenie raz w semestrze

Uczeń może stracić ocenę dobrą, jeżeli:

 • ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne

 • spóźnia się na lekcje

 • brak wymaganego statutem stroju, np. podczas uroczystości szkolnych

 • opuszcza teren szkoły podczas przerw i zajęć szkolnych

 • odłącza się do grupy podczas wycieczek szkolnych

 • nieterminowo oddaje książki do biblioteki

 • ma lekceważący stosunek do pracowników Szkoły, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i koleżanek/kolegów

 • używa wulgarnego słownictwa

 • oszukuje, okłamuje nauczyciela

 • świadome łamanie obowiązujące w szkole przepisy i regulaminy

 • ignoruje imprezy szkolne, klasowe i środowiskowe

 • korzysta z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych

 • umieszcza w Internecie zdjęcia bez wiedzy i zgody osób fotografowanych

 • szykanuje, pisze nieprawdę w Internecie, np. na forach i portalach społecznościowych

 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć, np. rozmową, przepisywaniem zeszytów, jedzeniem na lekcji itp.

 • niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych

 • niszczy sprzęt szkolny pali papierosy na terenie szkoły /dotyczy również e-papierosa/, na wycieczkach itp.

 • zachowuje się niewłaściwie tak, że może być to zagrożeniem zdrowia lub życia własnego lub innych osób.

Powyższe zachowanie podlega ocenie raz w semestrze.

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Uczniowi przysługuje odwołanie w trybie zgodnym ze Statutem Szkoły i WSO, jedynie od procedury przyznawania oceny z zachowania.

 2. W ostatnim tygodniu roku szkolnego nieobecności muszą być usprawiedliwione najpóźniej w przeddzień posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

 3. Stosowane kary i nagrody określone są w Statucie Szkoły