Zasady naboru po szkole podstawowej

Zasady naboru (po szkole podstawowej)
do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

Przedmioty których oceny są liczone do punktacji
Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/zawód Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Technikum nr 17 1 pi  technik informatyk
– matematyka
– fizyka
angielski niemiecki język polski język obcy matematyka informatyka
1 pma technik mechatronik
– matematyka
– fizyka
1 pmb technik mechatronik
– matematyka
– fizyka
1 pia technik informatyk /       technik mechanik
– matematyka
– fizyka
Branżowa Szkoła I stopnia  nr 17  

1 psm

 

mechanik – monter maszyn i urządzeń (pm)  

angielski

 

 

język polski matematyka informatyka
zajęcia techniczne
ślusarz (ps)

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego,
b) matematyki – mnoży się przez 0,35;
c)wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

• ocena celująca – 18 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 17 pkt.,
• ocena dobra – 14 pkt.,
• ocena dostateczna – 8 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- przyznaje się  3 punkty.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu, jest następujący:

1) język polski i matematyka:
• ocena celująca – 30 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 25 pkt.,
• ocena dobra – 20 pkt.,
• ocena dostateczna – 10 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 5 pkt.,
2) język obcy nowożytny oraz do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia:
• ocena celująca – 30 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 25 pkt.,
• ocena dobra – 20 pkt.,
• ocena dostateczna – 10 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 5 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia            z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum znajduje się w Zarządzeniu Nr 113/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018r.

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.