Zasady naboru po gimnazjum

Zasady naboru (po gimnazjum)

do Technikum nr 17 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 17

Przedmioty których oceny są liczone do punktacji

 Typ szkoły  Symbol oddziału  Przedmioty z rozszerzonym programem
nauczania/profil/zawód
 Język obcy  Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
    Technikum nr 17  1ti  technik informatyk
-matematyka
-fizyka
j. angielski
j.niemiecki
 język polski
język obcy
matematyka
informatyka
 1tm   technik mechatronik
-matematyka
-fizyka
 1 ta technik mechanik
-matematyka
-fizyka
    Branżowa Szkoła I stopnia nr 17     1 gom  mechanik – monter maszyn i urządzeń (gm)  j. angielski  język polski
matematyka
informatyka
zajęcia techniczne
 operator obrabiarek skrawających (go)

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,2.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

 • ocena celująca – 18 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 17 pkt.,
 • ocena dobra – 14 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu, jest następujący:

1) język polski i matematyka:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,

2) historia i wiedza o społeczeństwie:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
 • liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu – dzieli się przez 2

3)biologia, chemia, fizyka i geografia:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
 • liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu – dzieli się przez 4

4) język obcy nowożytny:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego wymienionego na świadectwie ukończenia gimnazjum, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, jest następujący:

 • ocena celująca – 20 pkt.,
 • ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
 • ocena dobra – 13 pkt.,
 • ocena dostateczna – 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 2 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum znajduje się w Zarządzeniu Nr 89/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2017r.

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.


Zasady naboru

do Szkoły Policealnej nr 17

Typ szkoły Symbol
oddziału
Nazwa zawodu Długość cyklu kształcenia
Szkoła Policealna nr 17 1Pi technik informatyk
[351203]
2 lata
(4 semestry)
1 Pb technik bhp
[325509]
1.5 roku
(3 semestry)

Na I semestr Szkoły Policealnej nr 17 przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają :

 • wykształcenie średnie;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria :

1) dla kandydata niepełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) dla kandydata pełnoletniego:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń.