KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Procedura zwalniania z WF

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH

Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Łodzi

 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

(dotyczy zwolnień powyżej 1 miesiąca)

Podstawa prawna:

§5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843 ze zm.) i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 373)

Osoba wydająca zwolnienie:

dyrektor Zespołu.

Wymagane dokumenty:

 1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego – wzór opinii – załącznik nr 1.
 2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – wzór wniosku – załącznik nr 2.

Miejsce złożenia dokumentacji:

Sekretariat dyrektora Szkoły.

Termin dostarczenia dokumentów:

Do 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły:

W ciągu 3 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

Inne postanowienia:

 1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.
 2. W przypadkach szczególnych (daleki dojazd ucznia do Szkoły lub inne problemy komunikacyjne), gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodziców o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako zwolnienie. Zwolnienia takie nie dotyczą uczniów, którzy są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego.
 3. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie dostarczone w terminie, będą ważne od daty jego złożenia w sekretariacie Szkoły.
 4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
 5. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.
 6. Jeżeli zwolnienie ucznia trwa od II semestru danego roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze.
 7. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia. Fakt ten potwierdza podpisem złożonym na decyzji.
 9. Kopię decyzji dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego włącza się do arkusza ocen ucznia.
 10. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania   fizycznego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 11. Zwolnienia lekarskie, rodziców ( prawnych opiekunów ) lub pełnoletniego ucznia do 1 miesiąca ciągłego zwolnienia w roku pozostają w gestii nauczyciela wychowania fizycznego.
 12. Z procedurami zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach, natomiast wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 13. Procedura powyższa obowiązuje od r. szk. 2019/20. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań, zaś uczniowie na lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 14. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie), pełnoletni uczeń mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora Szkoły do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 15. W sprawach nie uregulowanych powyższą procedurą, decyzje podejmuje dyrektor Szkoły.
 16. Tracą moc dotychczasowe ustalenia w sprawie zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego.

 

            Procedurę wprowadzono po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dniu 30.08. 2019r.

Pliki do poprania

Opinia lekarza

Podanie