KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W ŁODZI

Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 1. Szkoła w okresie czasowego ograniczonego jej funkcjonowania pracuje w godz. od 8.00 do 16.00, przy czym interesanci przyjmowani są w ograniczonym zakresie, a większość spraw załatwianych jest telefonicznie, mailowo lub przez dziennik elektroniczny.
 2. Wszyscy nauczyciele zaczynają pracę o tej samej porze tj. o godz. 8.15.
 3. Każdy z nauczycieli pełni dyżur za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej OFFICE przez tyle godzin, ile ma danego dnia lekcji – zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć (planem lekcji), odliczając okienka.
 4. W czasie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują materiały przygotowane samodzielnie oraz udostępnione przez MEN, na platformie epodreczniki.pl oraz oferty edukacyjne na kanałach telewizyjnych i z innych dostępnych zasobów internetowych, pamiętając by udostępniane treści uwzględniały specyfikę przedmiotu i były dostosowane do poziomu i możliwości uczniów.
 5. W ramach obowiązującego nauczycieli dotychczasowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami do czasu zawieszenia zajęć, nauczyciele przesyłają materiały, prowadzą zajęcia online, wyjaśniają niezrozumiałe zagadnienia, kontaktując się z uczniami za pomocą maili czy komunikatorów mediów społecznościowych przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.
 6. Uczniowie zapoznając się z nowymi zagadnieniami, mają możliwość uzyskania pomocy w zrozumieniu nowych treści, kontaktując się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, platformę OFFICE, a w przypadku komunikatorów internetowych, wideokonferencji, w sposób ustalony wcześniej z prowadzącym zajęcia.
 7. Lekcje online odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu w dni, w które nauczyciel ma zajęcia z daną klasą zgodnie z planem. Lekcje te nie powinny trwać dłużej niż 30 min. (w przypadku 1 godziny lekcyjnej), 1,5 h (z przerwą, w przypadku zajęć blokowych)-co zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy komputerze.
 8. Uczniowie potwierdzają swoją gotowość do pracy przez codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego.
 9. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 10. Wychowawcy przez cały czas pełnią dotychczasową rolę wychowawczo-opiekuńczą w stosunku do swoich uczniów. Kontaktują się ze swoimi wychowankami oraz ich rodzicami przy pomocy dziennika elektronicznego i koordynują komunikacje z innymi nauczycielami.
 11. Wychowawcy monitorują logowanie się uczniów swojej klasy do dziennika i odnotowują osoby, które nie zalogowały się danego dnia oraz wyjaśniają przyczynę braku aktywności.
 12. Rodzice uczniów mogą konsultować się z nauczycielami za pośrednictwem dziennika lub mailowo (na pocztę OFFICE).
 13. Nauczyciele mają prawo oceniać odsyłane, wykonane przez uczniów prace zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.
 14. Brak odesłania wykonanego zadania zaznaczane jest jako „bz” (brak zadania) lub „np.” (nieprzygotowanie).
 15. Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w ramach zdalnej nauki mogą być testy lub sprawdziany online, za które nauczyciel może wstawić ocenę z wagą zgodną z PZO.
 16. Sprawdziany online muszą być zapisane z tygodniowym wyprzedzeniem w zakładce „sprawdziany” klasy, tak, aby były widoczne dla innych nauczycieli (zgodnie z PZO - maksymalnie 3 sprawdziany w tygodniu).
 17. Wszystkie oceny wystawione przez nauczycieli są wpisane do dziennika elektronicznego i stanowią źródło informacji dla uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
 18. Sprawdzian z realizacji nowych treści w czasie nauczania na odległość może odbyć się po wznowieniu zajęć w Szkole, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu w dzienniku.
 19. Praktyki zawodowe uczniowie kl. II technikum w zawodzie informatyk i mechanik odbywać będą po wznowieniu zajęć lekcyjnych w terminie od maja do sierpnia 2020.
 20. Biblioteka szkolna i pedagog szkolny wspierają uczniów, rodziców i nauczycieli, udostępniając za pośrednictwem dziennika i poczty elektronicznej propozycje różnych ciekawych inicjatyw, materiałów, które wspomagają realizację edukacji na odległość oraz wspierają ich w rozwiazywaniu problemów związanych z brakiem kontaktów z rówieśnika i koniecznością odosobnienia.
 21. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są zobowiązani do zachowania bezpiecznych warunków podczas korzystania z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

 

Procedura obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od dnia 25.03.2020r.

 

Renata Fudała

dyrektor ZST-I