Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Awangarda techniczna

Projekt „Awangarda techniczna”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2020
Budżet projektu: 950 575,00 PLN

Dofinansowanie z EFS: 855 517,50 PLN

DRODZY UCZNIOWIE ZST – I

Rusza nowy projekt unijny

 „Awangarda techniczna”

Projekt trwać będzie przez 2 lata

Do udziału w nim zapraszamy wszystkich uczniów z klas drugich i trzecich.

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie Szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego Szkoły, doposażenie  pracowni szkolnych  w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności stosowania technologii IT i nowoczesnych technologii w przemyśle wpłynie na jakość kształcenia uczniów.

W ramach projektu przewiduje się zajęcia:

dla mechaników i mechatroników:

 • Kurs programowania maszyn CNC, a następnie użytkowania obrabiarek CNC na Politechnice Łódzkiej – grupa 10 uczniów na rok
 • Kurs spawania gazowego – grupa 2 uczniów w semestrze
 • Kurs projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych – grupa 6 uczniów na rok;

Wszyscy uczestnicy w/w szkoleń odbędą kurs Stowarzyszenia Elektryków Polskich na uprawnienia do eksploatacji urządzeń do 1 kV zakończony egzaminem zewnętrznym.

dla informatyków:

 • Kurs cyfrowej obróbki materiałów graficznych oraz kurs zarządzania aplikacjami – 15 uczniów na rok.

Dla mechaników i mechatroników planowane są również  2 wycieczki zawodowe na targi branżowe, a dla informatyków wycieczka na konferencję IT.

Wszyscy uczestnicy zajęć odbywać będą płatne 150 godzinne staże w łódzkich zakładach pracy w okresie feryjno-wakacyjnym.

4 nauczycieli uczestniczyć będzie w szkoleniach zwiększających ich kompetencje zawodowe w zakresie IT oraz programowania sterowników PLC.

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostaną nasi nauczyciele oraz wykładowcy uczelni i trenerzy branżowi.

Szkoła zostanie doposażona w programy komputerowe, drukarkę i tonery, pamięci zewnętrzne i wewnętrzne, rzutniki, laptop, stanowiska dydaktyczne do montażu i eksploatacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych, moduły do symulacji sterowania procesami technologicznymi, narzędzia pomiarowe, generatory, oscyloskop, rezystory suwakowe, słuchawki, tablety graficzne, stanowiska spawalnicze, dydaktyczną obrabiarkę cnc, podręczniki.

Koordynatorem szkolnym jest p. Anna Sierba.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w dniach 05 -10.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do niezwłocznego kontaktu z p. Anną Sierba.

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
W PROJEKCIE „AWANGARDA TECHNICZNA”

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Awangarda techniczna”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, na podstawie umowy o dofinansowanie RPLD.11.03.01-10-0032/17.
 2. Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź/Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi.
 3. Działania realizowane są na rzecz uczestników projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3.
 4. Projekt realizowany jest od 01.09.2018 do 31.08.2020.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych oraz Koordynatora Projektu.

Założenia Projektu

 1. Celem projektu jest wsparcie szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 2. Udział w projekcie skierowany jest do 70 uczniów i uczennic szkoły.
 3. Zaplanowane w projekcie działania obejmują:
  1. Organizację kursów dla uczniów: kurs spawania, specjalistyczny kurs programowania i symulowania pracy maszyn sterowanych numerycznie, kurs praktyczny – praca na obrabiarkach, kurs cyfrowej obróbki materiałów graficznej, kurs zarządzania aplikacjami, specjalistycznym kursie programowania urządzeń mechatronicznych, kurs na uprawnienia elektroniczne do 1 kV
  2. Wyjazdy na targi zawodowe dla uczniów profilu mechanicznego i mechatronicznego, wyjazd na konferencję IT w Warszawie dla profilu informatycznego,
  3. Staże zawodowe (150 godz.)
 4. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

 

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutację uczestników projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Szkolny Koordynator Projektu, trenerzy w poszczególnych kursach.
 2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu, tj. IX-X 2018 (35 uczniów) i IX-2019 r. (35 uczniów).
 3. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się zgodnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału zajęciach realizowanych w ramach projektu.
 4. Procedura rekrutacji uczniów i uczennic obejmuje następujące etapy:
  1. złożenie przez ucznia karty zgłoszeniowej stanowiącej zgłoszenie do udziału w projekcie (załącznik nr 1) – w przypadku ucznia niepełnoletniego podpisanej przez rodzica;
  2. ustalenie listy zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej zgodnie z postanowieniami § 4;
  3. podpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami załączników 4 i 5 do umowy o dofinansowanie projektu przez uczniów zakwalifikowanych do projektu (załącznik nr 2).

 

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca kryteria:
  1. Kryteria formalne:

Uczennice i uczniowie: status ucznia Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Łodzi oraz zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie (jeżeli dotyczy).

 1. Kryteria merytoryczne:
 • do kursu spawania: frekwencja 50%, próba pracy 50%
 • do kursu z programowania i symulowania pracy maszyn sterowanych numerycznie oraz kursu praktycznego – praca na obrabiarkach: kierunek kształcenia 33,3%, frekwencja 33,3%, wyniki kształcenia zawodowego 33,3%
 • do kursu cyfrowej obróbki materiałów graficznych: kierunek kształcenia 33,3%, frekwencja 33,3%, wyniki kształcenia zawodowego 33,3%
 • do kursu z programowania urządzeń mechatronicznych: kierunek kształcenia 33,3%, frekwencja 33,3%, wyniki kształcenia zawodowego 33,3%
 • do kursów na uprawnienia elektroniczne do 1 kV oraz na wyjazdy zawodowe na targi dla uczniów profilu mechanicznego i mechatronicznego kwalifikują się wszyscy zakwalifikowani uczestnicy kursów nr 1, 2, 4 (po 20 uczniów w każdej edycji projektu),
 • do wyjazdów na targi na konferencję IT w Warszawie dla profilu informatycznego (po 15 uczniów w każdej edycji projektu).
 1. Każdy zakwalifikowany uczestnik projektu zobowiązany jest do odbycia stażu w okresie wakacyjnym w wymiarze 150 godzin.
 2. O przyjęcie do projektu w ramach poszczególnych zadań decydować będzie liczba uzyskanych punktów, po spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych.
 3. Komisja rekrutacyjna dokonuje ostatecznej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych. W przypadku takiej samej liczby punktów, Komisja rekrutacyjna zdecyduje o zakwalifikowaniu się ucznia do projektu kierując się dodatkową opinią wychowawcy.
 4. Komisja Rekrutacyjna przygotuje listę podstawową oraz rezerwową uczestników projektu.
 5. Podczas jednej rekrutacji do projektu może być zakwalifikowanych do udziału 35 uczestników w każdym roku.

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

 1. Każdy uczestników Projektu ma prawo do:
  1. udziału w zajęciach gwarantowanych w ramach projektu,
  2. zgłaszania uwag i oceny zajęć,
  3. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć przewidzianych w projekcie,
  4. otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz ukończenia szkolenia potwierdzającego nabycie kwalifikacji.
 2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
  1. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie,
  2. obecności we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu,
  3. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu.
 3. W czasie trwania projektu uczestnicy mają możliwość korzystania z porad prowadzących zajęcia.

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Koordynatora Projektu na 7 dni przed rozpoczęciem udzielanego wsparcia – pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji.
 2. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja uczestników z udziału w Projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika zajęć lub usunięcia go z projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy zajęć projektowych w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z trenerem/nauczycielem prowadzącym kurs. W uzasadnionych przypadkach Koordynator może konsultować się z opiekunem projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Biurze Projektu.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PROJEKCIE  AWANGARDA TECHNICZNA

w roku szkolnym 2019/2020 (semestr I)

 

Lp.

Zadanie

Termin zajęć

1

Zadanie 3.

· ; Kursy z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie

 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.30

 2019 r. listopad: 

05, 12, 19, 26

grudzień: -

2020 r. styczeń:

 07, 14, 21, 28,

Luty: 04, 11, 18, 25

 

Zadanie 3.*

·         Kurs praktyczny operatora obrabiarek cnc

2020 r.  maj, czerwiec wg. indywidualnych ustaleń

2

Zadanie 4. Specjalistyczne kursy zawodowe dla informatyków

 

·         Cyfrowa obróbka materiałów graficznych

 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 14.30

2019 r. listopad:

07, 14, 21, 28

grudzień: 05, 12,

2020 r. styczeń:

09, 14, 15, 16, 30

Luty: 13, 20, 27

 

·         Zarządzanie aplikacjami

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 14.30

2019 r. grudzień: 16,

2020 r. styczeń:

07, 20, 28

luty: 03, 10, 17, 24

3

Zadanie 5. Programowanie urządzeń mechatronicznych

 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.30

 

2019 r. listopad:

12, 13, 19,

Grudzień: 03, 10, 17

2020 r. styczeń: 07,28

Luty: 11, 18, 25

4

Zadanie 2.  Kurs spawania dla uczniów

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 14.30 – 3 godziny

2019 r. grudzień: 05, 06,

09, 10, 11, 12, 13,16, 17, 18

2020 r. styczeń:

20, 21, 22, 23 ,24

luty: 07, 08, 14, 15,21,22, 28, 29

5

Zadanie 7. Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV dla uczniów

2019 r. wrzesień: daty ustalone zostaną w terminie późniejszym

 

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu i godzin zajęć o czym uczestnicy będą powiadamiani przez prowadzących zajęcia.

*Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły z wyjątkiem zajęć w  Zadaniu 3, które obywają się na Politechnice Łódzkiej, Wydział Mechaniczny.