Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opieka zdrowotna nad uczniem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami uprzejmie informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie maja prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Sprzeciw (a nie zgoda) musi być złożony pisemnie do świadczeniodawcy: NZOZ „SZKOLMED” w gabinecie profilaktyki zdrowotnej - do rąk własnych  pielęgniarki.

W przypadku uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów przed objęciem ucznia opieką czyli na początku roku szkolnego. Zakres tej opieki to – sprawowanie opieki nad uczniem z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na zlecenie lekarza i w porozumieniu z lekarzem POZ, na liście którego znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Na ten zakres opieki wymagana jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: ochronę zdrowia uczniów oraz kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Zakres świadczeń profilaktycznych pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania:

 1. Działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych.
 2. Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka
 3. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednio do wieku/etapu edukacji – testy do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego, układu ruchu, wzroku (ostrości, widzenie barw, zeza), zaburzeń słuchu, ciśnienia tętniczego, zaburzeń statyki ciała i wad wymowy.
 4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia
 6. Udzielanie pierwszej pomocy.

Testy przesiewowe wykonywane w szkole:

Klasa 1: Testy do wykrywania zaburzeń:

 1. Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI)
 2. Układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej.
 3. Ostrości wzroku.
 4. Ciśnienia tętniczego krwi.

Ostatnia klasa: Testy do wykrywania zaburzeń:

 1. Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI)
 2. Ostrości wzroku.
 3. Ciśnienia tętniczego krwi.

Rodzice/opiekunowie uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych/uczniowie pełnoletni przewlekle chorzy lub niepełnosprawni przyjmujący leki proszeni są o dostarczenie do pielęgniarki pisemnej informacji od lekarza POZ zawierające: imię i nazwisko ucznia, nr PESEL, informację o chorobie oraz lekach jakie należy podać oraz zgody na podanie leków, umieszczonych w informacji od lekarza POZ.


Opieka stomatologiczna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zostało zawarte porozumienie na z zakresu leczenia stomatologicznego z Poradnią „Admed” Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 11. W myśl tego porozumienia opieką stomatologiczną zostaną objęci niepełnoletni uczniowie Szkoły za zgodą rodziców/prawnych opiekunów oraz pełnoletni uczniowie, po wyrażeniu zgody.

                Powyższe porozumienie obejmuje bezpłatne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci    i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci     i młodzieży do ukończenia 19 roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27.08.2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Grafik usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży:
 
Czwartki w godz.18.00-20.00.
 
Prosimy o kontakt telefoniczny w godz.8.00-20.00 pod nr tel. 42 640-37-38.

               

 

Pliki do pobrania

Zakres usług
Zgoda, oświadczenie