Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opieka zdrowotna nad uczniem

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami uprzejmie informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczniowie maja prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Sprzeciw (a nie zgoda) musi być złożony pisemnie do świadczeniodawcy: NZOZ „SZKOLMED” w gabinecie profilaktyki zdrowotnej - do rąk własnych  pielęgniarki.

W przypadku uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów przed objęciem ucznia opieką czyli na początku roku szkolnego. Zakres tej opieki to – sprawowanie opieki nad uczniem z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na zlecenie lekarza i w porozumieniu z lekarzem POZ, na liście którego znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Na ten zakres opieki wymagana jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: ochronę zdrowia uczniów oraz kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Zakres świadczeń profilaktycznych pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania:

 1. Działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych.
 2. Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka
 3. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednio do wieku/etapu edukacji – testy do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego, układu ruchu, wzroku (ostrości, widzenie barw, zeza), zaburzeń słuchu, ciśnienia tętniczego, zaburzeń statyki ciała i wad wymowy.
 4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia
 6. Udzielanie pierwszej pomocy.

Testy przesiewowe wykonywane w szkole:

Klasa 1: Testy do wykrywania zaburzeń:

 1. Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI)
 2. Układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej.
 3. Ostrości wzroku.
 4. Ciśnienia tętniczego krwi.

Ostatnia klasa: Testy do wykrywania zaburzeń:

 1. Rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index-BMI)
 2. Ostrości wzroku.
 3. Ciśnienia tętniczego krwi.

Rodzice/opiekunowie uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych/uczniowie pełnoletni przewlekle chorzy lub niepełnosprawni przyjmujący leki proszeni są o dostarczenie do pielęgniarki pisemnej informacji od lekarza POZ zawierające: imię i nazwisko ucznia, nr PESEL, informację o chorobie oraz lekach jakie należy podać oraz zgody na podanie leków, umieszczonych w informacji od lekarza POZ.Opieka stomatologiczna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami zostało zawarte porozumienie na z zakresu leczenia stomatologicznego z Poradnią „Admed” Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 11. W myśl tego porozumienia opieką stomatologiczną zostaną objęci niepełnoletni uczniowie Szkoły za zgodą rodziców/prawnych opiekunów oraz pełnoletni uczniowie, po wyrażeniu zgody.

                Powyższe porozumienie obejmuje bezpłatne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci    i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci     i młodzieży do ukończenia 19 roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27.08.2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Grafik usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży:
 
Czwartki w godz.18.00-20.00.
 
Prosimy o kontakt telefoniczny w godz.8.00-20.00 pod nr tel. 42 640-37-38.

               

Pliki do pobrania

Zakres usług
Zgoda, oświadczenie