KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiotowe zasady oceniania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
Określają one sposób oceny wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego i w zawodach.

 • Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego zostają poinformowani o zasadach oceniania dla poszczególnych przedmiotów/modułów,
  a o ewentualnych zmianach natychmiast po ich wprowadzeniu.
 • We wszystkich sprawach, które nie zostały szczegółowo określone w przedstawionym poniżej dokumencie, obowiązują zapisy zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
 1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone na podstawie programu nauczania przewidzianego dla danego przedmiotu / modułu w danym typie szkoły i klasy.
 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Na początku realizacji nowego działu programowego uczniowie zostają szczegółowo zapoznani z wykazem wiadomości i umiejętności wymaganych w danym etapie kształcenia.
 3. Źródłem informacji o osiągnięciach ucznia są:
 1. wypowiedzi ustne oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. niedostateczny (1) – brak lub błędna odpowiedź,
  2. dopuszczający (2) – uczeń odpowiada jedynie na zadane, proste pytania,
  3. dostateczny (3) – odpowiedź ucznia nie jest samodzielna, wymaga pomocy ze strony nauczyciela,
  4. dobry (4) – odpowiedź samodzielna, ale nie wyczerpuje zagadnienia,
  5. bardzo dobry (5) – odpowiedź ucznia samodzielna i wyczerpująca,
  6. celujący (6) – odpowiedź samodzielna, wykraczająca poza program nauczania;
 1. prace klasowe/sprawdziany z działów, oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:

 % maksymalnej ilości punktów

Ocena

0% – 39%

niedostateczny ( 1 )

40% – 56%

dopuszczający ( 2)

57% -73%

dostateczny ( 3 )

74% -90%

dobry ( 4 )

91% – 100%

bardzo dobry ( 5 )

W przypadku kształcenia zawodowego na ocenę dopuszczającą obowiązuje próg 50%, tak samo jak w ocenie kartkówek zgodnie z pkt.3 ppkt.3 PZO.

 1. kartkówki obejmujące zakres materiału 2-3 lekcji, oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:

% maksymalnej ilości punktów

Ocena

0% – 49%

niedostateczny ( 1 )

50% – 64%

dopuszczający ( 2)

65% -79%

dostateczny ( 3 )

80 % -90%

dobry ( 4 )

91% – 100%

bardzo dobry ( 5 )

 1. prace domowe długoterminowe typu: projekty, prezentacje multimedialne, itp. – oceniane w zależności od specyfiki przedmiotu (o wymaganiach i zasadach oceniania nauczyciel informuje uczniów przed wykonaniem pracy);
 2. prace domowe krótkoterminowe;
 3. aktywność na lekcjach – 5 plusów = bardzo dobry (5);
 4. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji – uczeń może otrzymać ocenę pozytywną lub negatywną za bieżącą pracę na lekcji;
 5. udział w konkursach, zawodach, imprezach szkolnych itp.;
 6. praca w grupie;
 7. testy sprawnościowe;
 8. Ocena prac średnio- i długoterminowych (np. projekt) uwzględnia następujące aspekty:
  1. uzyskany efekt (np. w przypadku rozwiązywania problemu, zadania lub wykonywania ćwiczenia – poprawny wynik oraz sposób jego uzyskania, natomiast w przypadku wytworu materialnego – poprawność i estetyka jego wykonania, a ponadto w każdym przypadku  innowacyjność),
  2. prezentacja (zmotywowanie słuchaczy, logiczne i przejrzyste przedstawienie pracy, zastosowanie techniki prezentacji, jak np. wizualizacja treści, podział na role przy pracy grupowej oraz metodyka postępowania w sytuacjach awaryjnych),
  3. opis pisemny pracy, np. raport, sprawozdanie itp. (poprawność zapisów oraz estetyka, dobór źródeł informacji oraz obowiązkowe podanie źródła informacji),
  4. na ocenę pracy ma wpływ terminowość jej wykonania. Jeżeli uczeń bez wyraźnych przyczyn losowych (usprawiedliwiona nieobecność) oddał pracę po terminie, otrzymuje ocenę niższą o jeden stopień;
 1. Uczeń, który podczas pracy klasowej/ kartkówki itp. korzysta z niedozwolonych form pomocy, np. telefonów komórkowych itp., otrzymuje ocenę niedostateczną.
 2. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów jest dokonywane na bieżąco i rytmicznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Terminy prac klasowych/sprawdzianów i ich zakres są podawane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Ostatnia praca klasowa/ sprawdzian przed końcem semestru/roku szkolnego powinna odbyć się najpóźniej na trzy tygodnie przed wystawianiem ocen klasyfikacyjnych z wyłączeniem popraw.
 4. Każdy uczeń ma prawo do nieprzygotowania się z przyczyn losowych na dane zajęcia (w tym brak pracy domowej):
 5. 1 raz w semestrze – gdy wymiar nauczania przedmiotu wynosi 1 godzinę tygodniowo;
 6. 2 razy w semestrze – przy realizacji treści nauczania danego przedmiotu w wymiarze dwóch lub więcej godzin tygodniowo;
 7. uczeń zobowiązany jest zgłosić brak przygotowania na początku lekcji. Prawo zgłoszenia nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianej wcześniej formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności (sprawdzian pisemny, kartkówka, projekt, znajomość tekstu lektury itp.).
 1. Formy poprawy oceny ze sprawdzianów i kartkówek:
  1. prace klasowe/sprawdziany są obowiązkowe, przeprowadza się je po zrealizowaniu każdego działu programowego. Przy ich ocenie uwzględnia się różne poziomy wymagań;
  2. nauczyciel omawia każdą przeprowadzoną pracę klasową/sprawdzian podczas zajęć dydaktycznych lub indywidualnych konsultacji oraz przekazuje w formie słownej uzasadnienie wystawionych ocen;
  3. uczeń nieobecny na pracy klasowej/sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły;
  4. uczeń ma prawo do poprawy każdej niesatysfakcjonującej go oceny w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty jej otrzymania;
  5. jeżeli ocena z poprawy jest równa lub niższa od oceny uzyskanej w pierwszym terminie, do dziennika wpisywany jest symbol „nz” (niezaliczone).
 1. Każdej ocenie przypisuje się określoną wagę:
  1. ocena z pracy klasowej/sprawdzianu – waga 3;
  2. ocena z kartkówki, poprawy kartkówki, ocena z rozwiązywania testu z czytania ze zrozumieniem, ocena z prezentacji projektu, ocena z dłuższej odpowiedzi ustnej – wag 2;
  3. ocena z poprawy pracy klasowej/sprawdzianu, ocena z badania wyników nauczania – waga 4;
  4. pozostałe oceny: z aktywności, pracy domowej, odpowiedzi odtwórczej (tzn. definicje, słówka, streszczenie utworu), praca w grupie, testy sprawnościowe – waga 1.
 1. Punktowanie ocen w ocenianiu bieżącym:

ocena

wartość

1

1

2

2

2+

2,33

3-

2,67

3

3

3+

3,33

4-

 3,67

4

4

4+

4,33

5-

4,67

5

5

W chwili wpisania oceny do dziennika elektronicznego jej wartość jest automatycznie przeliczana przez nadaną ocenie wagę.

 1. Wystawianie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:
  1. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest obliczana jako iloraz

   [(suma ocen wagi 1)+(suma ocen wagi 2)* 2+(suma ocen wagi 3)* 3+(suma ocen wagi 4)* 4]/

   [(liczba ocen wagi 1)+(liczba ocen wagi 2)* 2+(liczba ocen wagi 3)* 3+(liczba ocen wagi 4)*4]

  2. uczeń, który uzyskał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną, ma obowiązek poprawić tę ocenę po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i zakresu wiadomości i umiejętności;
  3. w szczególnych przypadkach (np. długotrwała choroba ucznia) dopuszcza się indywidualne zasady oceniania uzgodnione między nauczycielem a uczniem i  jego rodzicami /opiekunami prawnymi, umożliwiające uzupełnienie przez ucznia powstałych zaległości. Podobne zasady oceniania dotyczą także uczniów z udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi i uczniów szczególnie uzdolnionych z wybitnymi osiągnięciami w innych dziedzinach;
  4. laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;
  5. roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną wszystkich ocen uzyskanych w I i II semestr;
  6. do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej stosuje się następującą tabelę:

Progi

Ocena

poniżej 1,75

niedostateczny

1,76 – 2,75

dopuszczający

2,76 – 3,75

dostateczny

3,76 – 4,65

dobry

4,66 – wyżej

bardzo dobry

 1. W celu uzyskania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej uczeń musi spełnić jednocześnie następujące warunki:
  1. frekwencja na lekcjach minimum 51%,
  2. pozytywne oceny z co najmniej 50% sprawdzianów w semestrze I oraz 50% w semestrze II (np. 2 z 4 lub 3 z 5 sprawdzianów),
  3. osiągnięcie określonego progu ocen zapisanego w pkt..
 1. Modułowe Zasady Oceniania (MZO):
  1. MZO określa warunki i sposób ustalania oceny z danego modułu, składającego się z jednostek modułowych i stanowi uzupełnienie do PZO oraz WZO;
  2. nauczyciele uczący w modułach stosują ogólne zasady zawarte w WZO;
  3. każdej jednostce modułowej przypisywana jest waga, proporcjonalna do liczby godzin przeznaczonych na jej realizację;
  4. każda jednostka modułowa musi zakończyć się oceną cząstkową;
  5. uczeń, który nie uzyskał pozytywnej oceny z jednostki modułowej, może warunkowo kontynuować kolejną w obrębie tego samego modułu, jednak musi ją zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w czasie nie dłuższym niż miesiąc;
  6. ocena końcowa z modułu jest wystawiana przez zespół nauczycieli uczących w danym module,  jako średnia ważona ocen wystawionych z poszczególnych jednostek modułowych. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje przewodniczący ZNKZ po konsultacji z dyrekcją Szkoły;
  7. warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z danego modułu, jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zrealizowanych w pełni jednostek modułowych;
  8. jeżeli moduł nie kończy się w danym roku szkolnym, to roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią uwzględniającą wagi z zakończonych jednostek modułowych. Po zakończeniu modułu, ocenę końcową oblicza się stosując wagi dla wszystkich jednostek modułowych;
  9. formuła wystawianej oceny z jednostek modułowych lub z modułu stanowi iloraz :

   ( suma ocen wagi 1)+( suma ocen wagi 2) *2 + (suma ocen wagi 3) * 3+ itp /

   (liczba ocen wagi 1)+( liczba ocen wagi 2) * 2 + (liczba ocen wagi 3) * 3+ itp.

  10. aby uczeń był klasyfikowany z modułu, musi być klasyfikowany ze wszystkich jednostek modułowych. Uczeń niesklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z zapisami WZO. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje wyłącznie te jednostki, z których uczeń jest niesklasyfikowany;
  11. śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną z ocen końcowych zrealizowanych jednostek modułowych lub oceną ze zrealizowanego modułu.
 1. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
  i możliwości ucznia, adekwatnie do zaleceń poradni psychologiczno–pedagogicznej.
 1. odbywa się to poprzez:
  1. pominięcie aspektu poprawności ortograficznej przy ocenie prac pisemnych,
  2. wydłużenie czasu pracy podczas prac klasowych/sprawdzianów i kartkówek oraz wykonywania podczas lekcji zadań związanych z czytaniem i pisaniem (możliwość kontynuowania pracy podczas przerwy),
  3. indywidualizację zakresu pracy na pracach klasowych/sprawdzianach (uczeń wykonuje mniejsza liczbę zadań),
  4. ocenianie poziomu wiadomości w oparciu o wypowiedzi ustne, pomoc w ich formułowaniu,
  5. kontrolę stopnia zrozumienia poleceń,
  6. umożliwienie sporządzania prac domowych przy wykorzystaniu technologii komputerowej,
  7. niebranie pod uwagę pomyłek i błędów graficznych w zapisie podczas rozwiązywania zadań, jeśli całość wywodu jest spójna i logiczna,
  8. stosowanie zachęt i docenianie wkładu pracy (odnotowywanie aktywności na lekcji),
  9. indywidualne traktowanie ucznia przez nauczyciela, przyglądanie się postępom, a nie wyłącznie efektom (uwzględnianie wkładu pracy i wysiłku adekwatnego do możliwości).
  1. system dokumentowania pracy z uczniem:
   1. zapis wydłużonego czasu pracy na oddawanych pracach klasowych/sprawdzianach,
   2. zamiana formy pisemnej na ustną, zapisana w dzienniku z adnotacją SU,
   3. indywidualne kształcenie na zajęciach dodatkowych.
 1. Dowodami osiągnięć uczniów są oceny wpisywane do dziennika. Wszystkie oceny są jawne i uzasadnione. Ocenione prace klasowe/sprawdziany pisemne są przechowywane do końca danego roku szkolnego (tzn. do 31 sierpnia) i mogą być udostępnione rodzicom (prawnym opiekunom).
 2. Ocenianie egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia oparte jest o punktację opisaną w punkcie 3. w części dotyczącej oceniania prac klasowych/ sprawdzianów z działów. Ocena z w/w egzaminów jest oceną łączną z wszystkich form, w których został on przeprowadzony.