Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

System oceniania zachowania

I. OCENA Z ZACHOWANIA – KRYTERIA OGÓLNE

1. Ocena ta wyraża opinię Szkoły o:

 • wywiązywaniu się przez ucznia z obowiązków szkolnych.

 • godnym, kulturalnym zachowaniu się w Szkole i poza nią.

 • dbałości o honor i tradycje Szkoły.

 • postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej.

 • dbałości o piękno mowy ojczystej.

 • okazywaniu szacunku innym osobom.

 • dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych kolegów.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego /wrzesień, październik/ informuje o kryteriach oceny zachowania uczniów oraz rodziców / prawnych opiekunów poprzez:

 • lekcje wychowawcze

 • konsultacje

 • spotkania z rodzicami

 • stronę internetowa szkoły

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:

 • samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu;

 • ocenę zespołu uczniowskiego, rozumianą jako opinię zespołu uczniów danej klasy, wyrażoną przez samorząd klasowy;

 • ocenę zespołu nauczycielskiego, rozumianą jako opinię wychowawcy klasy z uwzględnieniem pozostałego zespołu nauczycielskiego i pracowników Szkoły

4. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego oceniania zachowania ucznia poprzez wpis w Uwagach o uczniu / dotyczy to zarówno pochwał jak i uwag o charakterze negatywnym/ w e-Dzienniku. Wpisy są podstawą oceniania ucznia.

II. KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

1. Uczeń w dniu rozpoczęcia semestru otrzymuje ocenę dobrą.
Uczeń może utrzymać ją lub podwyższyć, jeżeli
w ciągu danego semestru wykaże się bardzo dobrym zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy :

 • 100% frekwencji

 • brak godzin nieusprawiedliwionych

 • brak spóźnień

 • wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły, koleżankami, kolegami

 • nienaganny strój, schludny wygląd na co dzień i odświętny na uroczystościach; wierzchnie ubranie zostawia w szatni; w okresie od 1 listopada do 30. marca zmienia obuwie

 • udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych / laureat, finalista poziomu szkolnego, międzyszkolnego, wojewódzkiego, krajowego

 • pomoc kolegom w nauce

 • aktywna praca w Szkolnym Samorządzie

 • aktywna praca w samorządzie klasowym

 • reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym

 • przygotowywanie materiałów na szkolną stronę WWW

 • przygotowywanie gazetek szkolnych

 • uczestnictwo w działaniach promocyjnych Szkoły/ Drzwi Otwarte, Targi Edukacyjne itp./.

 • uczestnictwo w akademiach i uroczystościach szkolnych

 • opracowanie i wdrożenie projektu imprez szkolnych, np. konkursów

 • uczestnictwo w wolontariacie/ imprezach charytatywnych (np. WOŚP)

 • zajęcie finałowych miejsc w rozgrywkach sportowych szkolnych i aktywne reprezentowanie szkoły w sporcie poza szkołą

 • inne formy aktywnego udziału w życiu Szkoły

 • reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych

 • udział w akcjach promujących zdrowie

Powyższe zachowanie podlega ocenie raz w semestrze

Uczeń może stracić ocenę dobrą, jeżeli:

 • ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne

 • spóźnia się na lekcje

 • brak wymaganego statutem stroju, np. podczas uroczystości szkolnych

 • opuszcza teren szkoły podczas przerw i zajęć szkolnych

 • odłącza się do grupy podczas wycieczek szkolnych

 • nieterminowo oddaje książki do biblioteki

 • ma lekceważący stosunek do pracowników Szkoły, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i koleżanek/kolegów

 • używa wulgarnego słownictwa

 • oszukuje, okłamuje nauczyciela

 • świadome łamanie obowiązujące w szkole przepisy i regulaminy

 • ignoruje imprezy szkolne, klasowe i środowiskowe

 • korzysta z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych

 • umieszcza w Internecie zdjęcia bez wiedzy i zgody osób fotografowanych

 • szykanuje, pisze nieprawdę w Internecie, np. na forach i portalach społecznościowych

 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć, np. rozmową, przepisywaniem zeszytów, jedzeniem na lekcji itp.

 • niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych

 • niszczy sprzęt szkolny pali papierosy na terenie szkoły /dotyczy również e-papierosa/, na wycieczkach itp.

 • zachowuje się niewłaściwie tak, że może być to zagrożeniem zdrowia lub życia własnego lub innych osób.

Powyższe zachowanie podlega ocenie raz w semestrze.

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Uczniowi przysługuje odwołanie w trybie zgodnym ze Statutem Szkoły i WSO, jedynie od procedury przyznawania oceny z zachowania.

 2. W ostatnim tygodniu roku szkolnego nieobecności muszą być usprawiedliwione najpóźniej w przeddzień posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

 3. Stosowane kary i nagrody określone są w Statucie Szkoły