Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady naboru

Zasady naboru na rok szkolny 2024/2025


Przedmioty których oceny są liczone do punktacji:

 

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Technikum nr 17

1 tp

 technik programista
- matematyka
- fizyka

angielski niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technikum nr 17

1 tm

technik mechatronik
- matematyka
- fizyka

angielski niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Technikum nr 17

1 tim

technik informatyk
technik mechanik
- matematyka
- fizyka

angielski niemiecki

język polski, język obcy, matematyka, informatyka

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

  • języka polskiego – mnoży się przez 0,35,
  • matematyki – mnoży się przez 0,35;
  • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
   • ocena celująca - 18 pkt.,
   • ocena bardzo dobra - 17 pkt.,
   • ocena dobra - 14 pkt.,
   • ocena dostateczna - 8 pkt.,
   • ocena dopuszczająca - 2 pkt.,
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu-  przyznaje się  3 punkty.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu, jest następujący:

1)język polski i matematyka:
   • ocena celująca - 35 pkt.,
   • ocena bardzo dobra - 30 pkt.,
   • ocena dobra - 25 pkt.,
   • ocena dostateczna - 15pkt.,
   • ocena dopuszczająca - 10 pkt.,

2)język obcy nowożytny
   • ocena celująca – 30 pkt.,
   • ocena bardzo dobra - 25 pkt.,
   • ocena dobra - 20 pkt.,
   • ocena dostateczna - 10 pkt.,
   • ocena dopuszczająca – 5 pkt.,


Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się w Zarządzeniu Nr 143/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz w Zarządzeniu Nr 10/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2024 r. 

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.