KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

Zasady naboru

do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

Przedmioty których oceny są liczone do punktacji

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/zawód

Języki obce

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

Technikum nr 17

1 tia

 technik informatyk
 - matematyka
 - fizyka

angielski niemiecki

język polski język obcy matematyka informatyka

1 tib

technik informatyk
 - matematyka
 - fizyka

1 tm

technik mechatronik
 - matematyka
 - fizyka

1 tmm

technik mechatronik/               technik mechanik
 - matematyka
 - fizyka

Branżowa Szkoła             I stopnia  nr 17

 

1 br

 

mechanik - monter maszyn i urządzeń/operator obrabiarek skrawających/ślusarz

 

angielski

 

 

język polski matematyka j. obcy  technika

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego,
b) matematyki – mnoży się przez 0,35;
c)wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

• ocena celująca – 18 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 17 pkt.,
• ocena dobra – 14 pkt.,
• ocena dostateczna – 8 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- przyznaje się  3 punkty.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty jest następujący:

1)język polski i matematyka:
• ocena celująca – 35 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 30 pkt.,
• ocena dobra – 25 pkt.,
• ocena dostateczna – 15 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 10 pkt.,


2)język obcy nowożytny :
• ocena celująca – 30 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 25 pkt.,
• ocena dobra – 20 pkt.,
• ocena dostateczna – 10 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 5 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum znajduje się w Zarządzeniu Nr 163/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13 listopada 2019r.

O przyjęciu do wybranej szkoły i klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej samej szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

Warunki przyjęcia do naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

Przy rekrutacji do naszej szkoły będziesz potrzebował następujących dokumentów:

- wniosek do Dyrektora Szkoły (podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów)

- świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej - zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- szkolna karta zdrowia ucznia (pobrana ze Szkoły Podstawowej)

- dwa zdjęcia

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

W sekretariacie szkoły wydawane będą skierowania na bezpłatne badania potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

Skierowania na badania dla kandydatów zakwalifikowanych wydawane będą od dnia 15.06.2020r. do dnia 14.08.2020r.