Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

 

Nauczyciele ZST-I od wielu lat poszukiwali możliwości wzbogacenia oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej szkoły.

Pierwsze wygrane konkursy na Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej w ramach Phare 2002 i  2003 (Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich) pozwoliły doposażyć szkołę w sprzęt IT służący do projektowania i programowania w  mechatronice oraz do komputerowego wspomagania projektowania w AutoCAD, Inventor, AutoCAD Mechanical.

Dalsze realizacje projektów w wyniku wygranych konkursów były możliwe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i uruchomieniu programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

W latach 2008-2010 uzyskaliśmy dotację unijną na „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany projekt pn. „Zawodowiec XXI wieku” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2) zawierał spektrum zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, zwiększających ich umiejętności zawodowe, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami, mobilność zawodową, a dla szkoły doposażenie w niezbędny sprzęt do realizacji tych zajęć.

W ramach tego samego POKL w latach 2012-2014 realizowaliśmy kolejny projekt pt. „Otwarci na wiedzę” również nastawiony na rozwój zawodowy uczniów i doposażenie szkoły.

W okresie od: 1.02.2013 do 30.09.2014 nauczyciele szkoły uczestniczyli w projekcie ”Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji.„ (POKL Priorytet III, Działanie 3.5), Liderem projektu było: Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W ramach projektu zostały zrealizowane działania: szkolenia warsztatowe zgodne z zdiagnozowaną potrzebą szkoły nt. budowania silnego zespołu n-li oraz promocji szkoły, warsztaty zespołowe, konsultacje zespołowe i indywidualne. Utworzono platformę internetową, opracowano Powiatowy Program Wspomagania.

W następnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowaliśmy kolejne 3 projekty pn. „Praktyka czyni mistrza” 2016-2018, „Awangarda techniczna” 2018-2020, „Zawodowy top” 2020-2022. Wszystkie one miały na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, szczególnie w zakresie umiejętności praktycznych uczniów poprzez wysokiej jakości staże zawodowe. Szkoła realizowała wiele zajęć zawodowych, które poszerzyły i zwiększyły umiejętności uczniów, wysokojakościowe staże w najnowocześniejszych firmach regionu łódzkiego i doposażyła pracownie zawodowe w sprzęt zwiększający jakość kształcenia.

Również w tej perspektywie finansowej rozszerzyliśmy nasze działania na rzecz rozwoju uczniów i europeizacji ZST-I. Projekt  "Praktyka ponad granicami" to pierwszy projekt mobilnościowy realizowany  przez Szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w latach 2017 - 2019.

Celem projektu było przede wszystkim podniesienie u uczniów kompetencji zawodowych, społecznych, językowych,  wypracowanie umiejętności odnalezienia się i radzenia sobie w środowisku międzynarodowym, wypracowanie i upowszechnienie wśród nauczycieli ZST-I dobrych praktyk w zakresie organizacji staży w Hiszpanii, zwiększenie atrakcyjności ZST-I dla absolwentów gimnazjów/podstawówek.

W 2020 r uzyskaliśmy dotację na kolejne staże zagraniczne dla ucz. w ramach projektu „Słoneczne praktyki zawodowe”  z programu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego PO WER 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do europeizacji ZST-I dołączyło 24 nauczycieli, dla których uzyskaliśmy w 2020 r dotację na szkolenia zagraniczne w Granadzie w ramach projektu „Top_edu” z programu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skorzystaliśmy z możliwości wsparcia działań ekologicznych naszych uczniów i nauczycieli poprzez realizację projektu – WFOŚiW od 01.09.2020 r. do 31.08.2021r. Uczestnikami byli uczniowie klas 1, 2, 3. Projekt obejmował zajęcia i wycieczki ekologiczne młodzieży związane z ochroną wód i jej zasobów oraz rozwój wiedzy ekologicznej i wiele konkursów z tej dziedziny.

Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli szkoły otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektów infrastrukturalnych Osi priorytetowej Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne -Miasto Łódź pn. „Program kształcenia zawodowego i ustawicznego - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi”. Wartość projektu 1 786 841,90 zł. Część budowlana – 515194,31zł, doposażenie 1 271 647,60 zł.

Celem projektu było wsparcie, promowanie i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, mechatronicznej i informatycznej w ZST-I.

Obejmował on gruntowny remont 11 sal - pracowni zawodowych i ich otoczenia oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny. Zwiększyliśmy również dostęp do edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Wysoka estetyka pomieszczeń do kształcenia zawodowego i doposażenie w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny zwiększyły atrakcyjność i efektywność kształcenia oraz motywację uczniów do poznania tajników wybranych zawodów.

To był największy skok jakościowy szkoły w jej historii.

Dyrekcja i nauczyciele ZST-I wykorzystują każdą z nadarzających się okazji by wzbogacić ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli.  Tym razem postawiliśmy na wieloletni rozwój europeizacji szkoły poprzez uzyskanie Akredytacji na lata 2021-2027 dla uczniów oraz nauczycieli w ramach programu ERASMUS+nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095274 i nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095275.

Posiadanie tych akredytacji daje możliwość 5 mobilności dla uczniów i nauczycieli w ciągu perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

W roku 2023 zrealizowaliśmy wyjazd uczniów na staż zawodowy do Malagi i nauczycieli na szkolenie do Granady.

Mamy już przyznaną dotację ERASMUS+ na kolejne mobilności w roku 2024, do których trwają przygotowania.

Złożyliśmy Wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Kwalifikacje+” w ramach najnowszej perspektywy finansowej unii europejskiej RPO WŁ na lata 2021-2027 i czekamy na wyniki.

Wszystkie działania skierowane na uzyskanie funduszy wspierającej szkołę w podnoszeniu jakości kształcenia, zwiększaniu oferty edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli, doposażaniu i remontowaniu pomieszczeń przynoszą wspaniałe efekty potwierdzone wysoką pozycją ZST-I na rynku oświatowym Łodzi. Realizacje projektów są często jedyną drogą do dofinansowania rozwoju uczniów, nauczycieli i zasobów szkoły.  

 

 

 

 

 

NASI PARTNERZY:


PARTNERZY NAUKOWI: