Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkolny regulamin rekrutacji

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH 
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi 
na rok szkolny 2024/2025

 

         Podstawa prawna:

 1. Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900, 1672, 1718 i 2005)
 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Na podstawie art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)
 2. Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty, z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, ( liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia ), do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych w województwie łódzkim.
 3. Zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 4. Zarządzenie nr 10/2023 Łódzkiego Kuratora oświaty z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratora oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

§1

 Wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do klas pierwszych prowadzi Szkolna Komisja  Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły.

 

§2

         Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

 1. opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
 2. przyjmuje dokumenty, dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów, wprowadza dane i ewentualne zmiany
  w wyborze,
 3. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 4. ustala listę przyjętych do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 5. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

 

§3

 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi prowadzi nabór do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru. 

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 2. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno interesujące ich oddziały we wniosku, tworząc tzw. listę preferencji.
 3. Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkól i oddziałów.
 4. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wnioskiem podpisanym przez kandydatów i co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 5. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują samodzielnie rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych może pomóc w wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego po zgłoszeniu się kandydata w placówce.

§4

 1.  Kandydaci dokonują rejestracji w systemie i składają wniosek podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego ( tylko do szkoły pierwszego wyboru) o przyjęcie w terminie od 22 kwietnia 2024r do 21 maja2024r. do godz. 12.00 .
 2. Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
  a) wniosek wygenerowany z systemu,
  b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,
  c) kserokopie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.
 3. Kandydaci zakwalifikowani uzupełniają wcześniej złożone dokumenty o :
  oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty
  dwie fotografie opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki zawodu.

 4. Terminy rekrutacji:


a) od dnia 3 lipca 2024r. do 8 lipca 2024r. możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

b) od dnia 3 lipca 2024r. do 9 lipca 2024r. do 15.00 uzupełnienie złożonego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

c) 15 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

d) od 22 kwietnia 2024r. do 16 lipca 2024r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów

e) od 15 lipca 2024r. godz. 12.00 do 18 lipca 2024r. -składanie przez opiekunów prawnych kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.              

f) 19 lipca 2024r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     5. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 23 lipca 2024r.godz. 12.00 do 26 lipca 2024r. do godz. 12.00 – składanie wniosku
 2. 31 lipca 2024r do godz. 12.00 - wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 3. od 31 lipca 2024r. godz. 12.00 do 2 sierpnia 2024r. do godz. 12.00 składanie przez kandydatów    umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 4. 22 lipca 2024r. do 31 lipca 2024r - wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 5. 5 sierpnia 2024r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

§5

 1.  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Do dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 kandydat dołącza szkolną kartę zdrowia ucznia.

 

§6

 O przyjęciu do Technikum nr 17 w Łodzi decyduje suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch ustalonych przedmiotów oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub, a także innych osiągnięć kandydatów.

 

§7

Dla kandydatów stosuje się następujący przelicznik:

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) matematyki,

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,35

 

3) języka obcego nowożytnego

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,3

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

 • ocena celująca - 18 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 17 pkt.,
 • ocena dobra - 14 pkt.,
 • ocena dostateczna - 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca - 2 pkt.,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu, jest następujący:

1) język polski i matematyka:

 • ocena celująca - 35 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 30 pkt.,
 • ocena dobra - 25 pkt.,
 • ocena dostateczna - 15 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 10 pkt.,

 

2) język obcy nowożytny:

 • ocena celująca – 30 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 25 pkt.,
 • ocena dobra - 20 pkt.,
 • ocena dostateczna - 10 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 5 pkt.,

  

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Na podstawie art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się w Zarządzeniu Nr 143/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2023r, Zarządzeniu Nr 10/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2024r

 §8

 Do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi obowiązują następujące przedmioty biorące udział w procesie rekrutacji:

 1. technikum 5-letnie:
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 

§9

 1.  Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 17 w Łodzi dotyczy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.
 2. Ubiegłoroczni absolwenci są przyjmowani w przypadku wolnych miejsc w szkołach.

§10

 1. Decyzje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów.
 2. Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata dla Technikum nr 17 może być zgłoszone do dnia 22 lipca 2024 r.        Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia nastąpi do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Komicji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane do Dyrektora Zespołu do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rozpatrywanie odwołań odbywa się do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły.
 4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 7 marca 2024 r.