Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkolny regulamin rekrutacji

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

na rok szkolny 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 

 1. Na podstawie art. 30c i art. 154 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r., poz. 1082 )
 2. Na podstawie § 11a § 11b ust.1 i §11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego, i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych( liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych raz do publicznych podstawowych szkół dla dorosłych.
 3. Na podstawie Zarządzenia nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim
 4. Na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 02 lutego 2022 r zmieniające zarządzenie nr 6/2022Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.§1

 §1

 1. Wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do klas pierwszych załatwia Szkolna Komisja  Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły.

§2

 

        Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

 1. opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
 2. przyjmuje dokumenty, dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów, wprowadza dane i ewentualne zmiany
  w wyborze,
 3. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 4. ustala listę przyjętych do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 5. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

§3

 1.  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi prowadzi nabór do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru.
 2. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 3. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno interesujące ich oddziały we wniosku, tworząc tzw. listę preferencji.
 4. Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkól i oddziałów.
 5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wnioskiem podpisanym przez kandydatów i jego rodziców (prawnych opiekunów) należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 6. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują samodzielnie rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych może pomóc w wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego po zgłoszeniu się kandydata w placówce.

§4

 

 1. Kandydaci dokonują rejestracji w systemie i składają wniosek ( tylko do szkoły pierwszego wyboru) o przyjęcie w terminie od 20 kwietnia 2022r do 17 maja2022r. do godz. 12.00 .
 2. Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
  a) wniosek wygenerowany z systemu,
  b) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
  c) kserokopie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.
 3. Kandydaci zakwalifikowani uzupełniają wcześniej złożone dokumenty o :
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty
  2. dwie fotografie opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki zawodu.

 

 1. Terminy rekrutacji:
  a) od 04 lipca 2022r. do 11 lipca 2022r. do 15.00 – możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów przez kandydata dla zweryfikowanych wniosków w postepowaniu rekrutacyjnym.

b) od dnia 08 lipca2022r do 12 lipca 2022r. do 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

c) 19 lipca 2022r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

d) od 20 kwietnia 2022r. do 20 lipca 2022r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów

d) od 19 lipca 2022r. godz..12.00 do 22 lipca 2022r. -do 12.00 składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

 

 1. Terminy rekrutacji uzupełniającej
  a)od 25 lipca 2022r. godz. 12.00 do 28 lipca do godz. 12.00 .- składanie wniosku wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

b)05 sierpnia 2022r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

c)od 25 lipca 2022r.. do 09 sierpnia 2022r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów

d)od 05 sierpnia 2022r. godz. 12.00 do 10 sierpnia 2022r. godz. 12.00 – składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia    praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole .W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 10 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 ,wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej .Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.
e)11 sierpnia 2022r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

§5

 

 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Do dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 kandydat dołącza  szkolną kartę zdrowia ucznia.

§6

   O przyjęciu do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w Łodzi decyduje suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch ustalonych przedmiotów oraz wyników         egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub, a także  innych osiągnięć kandydatów.

§7

Dla kandydatów po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej stosuje się następujący przelicznik:

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) matematyki,

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,35

 

3) języka obcego nowożytnego

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,3

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

 • ocena celująca - 18 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 17 pkt.,
 • ocena dobra - 14 pkt.,
 • ocena dostateczna - 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca - 2 pkt.,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu, jest następujący:

1) język polski i matematyka:

 • ocena celująca - 35 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 30 pkt.,
 • ocena dobra - 25 pkt.,
 • ocena dostateczna - 15 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 10 pkt.,

 

2) język obcy nowożytny:

 • ocena celująca – 30 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 25 pkt.,
 • ocena dobra - 20 pkt.,
 • ocena dostateczna - 10 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 5 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się w podstawie Zarządzeniu Nr 17/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021r.

§8

 Do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi obowiązują następujące przedmioty biorące udział w procesie rekrutacji :

 1. technikum 5-letnie:
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • informatyka
 1. szkoła branżowa:
  • język polski
  • matematyka
  • obcy
  • technika

§9

 

 1. Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w Łodzi dotyczy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.
 2. Ubiegłoroczni absolwenci są przyjmowani w przypadku wolnych miejsc w szkołach.

§10

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria :

1)dla kandydata niepełnoletniego:
   • wielodzietność rodziny kandydata,
   • niepełnosprawność kandydata,
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.,
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§11

 

 1. Decyzje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów.
 2. Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 może być zgłoszone do dnia 28 lipca 2022 r. a w postepowaniu uzupełniającym do dnia 18 sierpnia 2022r. Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia nastąpi do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Komicji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane do Dyrektora Szkoły do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rozpatrywanie odwołań odbywa się do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły.
 4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 marca 2022r.