KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Szkolny regulamin rekrutacji

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
1.Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz. 59, 949 2203)
2.Na podstawie art. 149, 155 i 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60, 949, 2203.).
3.Zarządzenie nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I szkół ponadpodstawowych- trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas  I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

§1

1.Wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do klas pierwszych załatwia Szkolna Komisja  Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły.

§2

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

 1. opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
 2. przyjmuje dokumenty, dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów, wprowadza dane i ewentualne zmiany
  w wyborze,
 3. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 4. ustala listę przyjętych do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 5. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

§3

 1. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi prowadzi nabór do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru  poprzez stronę: www.lodz.e-omikron.pl
 2. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej trzech szkół ponadgimnazjalnych. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 3. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno interesujące ich oddziały we wniosku, tworząc tzw. listę preferencji.
 4. Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkól i oddziałów.
 5. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i wnioskiem podpisanym przez kandydatów i jego rodziców (prawnych opiekunów) należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 6. Uczniowie gimnazjów, dokonują rejestracji samodzielnie. Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych  może dokonać tej rejestracji po zgłoszeniu się kandydata w placówce.
 7. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pomocą szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.

§4

 1. Kandydaci dokonują rejestracji w Systemie i składają wniosek ( tylko do szkoły pierwszego wyboru) o przyjęcie w terminie od 21 maja do 20 czerwca2018r. do godz. 12.00 .
 2. Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
  a) wniosek (z numerem PESEL kandydata) ze wskazaniem stopnia znajomości języka obcego wygenerowany                  przez System,
  b) karta zdrowia ucznia,
  c) dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
  d) orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia nauki w wybranym typie szkoły,
  e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 6 ust. 1,
  f) inne dokumenty złożone do wniosku wskazane w pkt. 1.
 1. Terminy rekrutacji:
  a) od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz. 12.00 – składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów
  b) 12 lipca 2018r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  c) od 22 czerwca 2018r. godz. 12.00 do 13 lipca 2018r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
  d) od 12 lipca 2018r. godz. 12.00 do 19 lipca 2018r. godz. 12.00 –   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz  zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole
  e) 20 lipca 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
 2. Terminy rekrutacji uzupełniającej:
  a) od 20 lipca 2018r.od godz. 12.00 do 23 lipca 2018r. do godz. 12.00 – składanie wniosku
  b) 14 sierpnia 2018r. – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  c) 14 sierpnia 2018r. do 15.00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
  d) od 14 sierpnia 2018r godz. 00 do 20 sierpnia 2019r. godz. 15.00– składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole
  e) 21 sierpnia 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych.

§5

 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 2. Do dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 kandydat dołącza  szkolną kartę zdrowia ucznia.

§6

 O przyjęciu do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w Łodzi decyduje suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch ustalonych przedmiotów oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także punktowania  innych osiągnięć kandydatów:

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

ocena celująca – 18 pkt.,
ocena bardzo dobra – 17 pkt.,
ocena dobra – 14 pkt.,
ocena dostateczna – 8 pkt.,
ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu, jest następujący:

1)język polski i matematyka:
• ocena celująca – 20 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
• ocena dobra – 13 pkt.,
• ocena dostateczna – 8 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
2)historia i wiedza o społeczeństwie:
• ocena celująca – 20 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
• ocena dobra – 13 pkt.,
• ocena dostateczna – 8 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
• liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu- dzieli się przez 2
3)biologia, chemia, fizyka i geografia:
• ocena celująca – 20 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
• ocena dobra – 13 pkt.,
• ocena dostateczna – 8 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
• liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu- dzieli się przez 4
4)język obcy nowożytny:
• ocena celująca – 20 pkt.,
• ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
• ocena dobra – 13 pkt.,
• ocena dostateczna – 8 pkt.,
• ocena dopuszczająca – 2 pkt.,
Sposób przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego wymienionego na świadectwie ukończenia gimnazjum, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, jest następujący:

ocena celująca – 20 pkt.,
ocena bardzo dobra – 18 pkt.,
ocena dobra – 13 pkt.,
ocena dostateczna – 8 pkt.,
ocena dopuszczająca – 2 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia  z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019-2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum znajduje się w Zarządzeniu Nr 89/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2017r.

§7

Do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi obowiązuje wybór następujących zajęć edukacyjnych na świadectwie końcowym do przeliczenia ocen:

 1. technikum 4-letnie:
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • informatyka
 1. szkoła branżowa:
  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • zajęcia techniczne

§8

 1. Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w Łodzi dotyczy tegorocznych absolwentów gimnazjów. Ubiegłoroczni absolwenci są przyjmowani wg zasad rekrutacji  uzupełniającej.
 2. W przypadku  wolnych miejsc uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do innej wybranej przez siebie szkoły, będą mogli w okresie od 14 sierpnia 2018r. do 20 sierpnia 2018r. złożyć oryginały dokumentów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.  Lista rekrutacji uzupełniającej będzie tworzona na podstawie rankingu punktowego uwzględniającego elementy wymienione w § 6.

§9

 1. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych prowadzi nabór do Szkoły Policealnej nr 17 poza systemem naboru elektronicznego.
 2. Na I semestr Szkoły Policealnej nr 17 przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania, rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria :

1)dla kandydata niepełnoletniego:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
2)dla kandydata pełnoletniego:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność dziecka kandydata.,
• niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
• samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

4.Kryteria, o których mowa w ust.3, mają jednakową wartość.

5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§10

 1. Decyzje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów.
 2. Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłoszone Dyrektorowi Szkoły w terminie 3 dni od daty powiadomienia kandydata o wyniku kwalifikacji czyli od daty wywieszania list przyjętych. Rozpatrywanie odwołań odbywa się do dnia 27 lipca 2018r dla Szkoły Policealnej nr 17, do dnia 23 lipca 2018r dla Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 oraz do dnia 24 sierpnia 2018r w postępowaniu uzupełniającym.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 21 marca 2018r.