KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Szkolny regulamin rekrutacji

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 

 1. Na podstawie art. 154 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. 2020r., poz. 910)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
 3. Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022

§1

 1.  Wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do klas pierwszych załatwia Szkolna Komisja  Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Szkoły.

§2

               Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

 1. opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
 2. przyjmuje dokumenty, dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów, wprowadza dane i ewentualne zmiany
  w wyborze,
 3. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 4. ustala listę przyjętych do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,
 5. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

 

§3

 1.  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi prowadzi nabór do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru.
 2.  Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadpodstawowych. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 3. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno interesujące ich oddziały we wniosku, tworząc tzw. listę preferencji.
 4. Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkól i oddziałów.
 5. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wnioskiem podpisanym przez kandydatów i co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 6. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują samodzielnie rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych może pomóc w wypełnieniu wniosku rekrutacyjnego po zgłoszeniu się kandydata w placówce.

 

§4

 1.  Kandydaci dokonują rejestracji w systemie i składają wniosek podpisany przez co najmniej jednego           rodzica/opiekuna prawnego ( tylko do szkoły pierwszego wyboru) o przyjęcie w terminie od 17 maja 2021r do 21 czerwca2021r. do godz. 15.00 .
 2. Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
  a.  wniosek wygenerowany z systemu,
  b.  dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,

  c.   kserokopie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.

3. Kandydaci zakwalifikowani uzupełniają wcześniej złożone dokumenty o :

  a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty

  b. dwie fotografie opisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie, zaświadczenie

  c.  lekarskie o braku przeciwskazań do nauki zawodu.

    Terminy rekrutacji:

 1. od dnia 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
 2. 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 3. przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie    się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych.
 4. od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
 5. od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. - do 15.00 składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
 6. 2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 3 sierpnia 2021r. do 5 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 – składanie wniosku
 2. 16 sierpnia 2021r. - wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 3. od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021r. - do 15.00 składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
 4. 3 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r - wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 5.  23 sierpnia 2021r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 6. przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych.

 

§5

 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Do dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 kandydat dołącza  szkolną kartę zdrowia ucznia.

 

§6

 

 1.  O przyjęciu do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w Łodzi decyduje suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch ustalonych przedmiotów oraz wyników egzaminu          przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub, a także  innych osiągnięć kandydatów.

 

§7

 

Dla kandydatów stosuje się następujący przelicznik:

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego,
 2. matematyki,

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,35

 1. języka obcego nowożytnego

przeliczane są na punkty mnożąc je przez 0,3

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

 • ocena celująca - 18 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 17 pkt.,
 • ocena dobra - 14 pkt.,
 • ocena dostateczna - 8 pkt.,
 • ocena dopuszczająca - 2 pkt.,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

Sposób przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu, jest następujący:

1) język polski i matematyka:

 • ocena celująca - 35 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 30 pkt.,
 • ocena dobra - 25 pkt.,
 • ocena dostateczna - 15 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 10 pkt.,

 

2) język obcy nowożytny:

 • ocena celująca – 30 pkt.,
 • ocena bardzo dobra - 25 pkt.,
 • ocena dobra - 20 pkt.,
 • ocena dostateczna - 10 pkt.,
 • ocena dopuszczająca – 5 pkt.,

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej, umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. z 2019 r poz1737)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej znajduje się w Zarządzeniu Nr 118/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2020r.

 

§8

 Do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi obowiązują następujące przedmioty biorące udział w procesie rekrutacji :

 1. technikum 5-letnie:
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy
  • informatyka

 

 1. szkoła branżowa I stopnia
  • język polski
  • matematyka
  • obcy
  • technika

§9

 

 1. Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 w Łodzi dotyczy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.
 2. Ubiegłoroczni absolwenci są przyjmowani w przypadku wolnych miejsc w szkołach.

 

§10

 

 1. Decyzje Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów.
 2. Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły Policealnej nr 17 ,dla Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17 może być zgłoszone do dnia   5  sierpnia 2021 r. Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia nastąpi do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Odwołanie od rozstrzygnięcia Komicji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane do Dyrektora Zespołu do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rozpatrywanie odwołań odbywa się do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15 marca 2021r.