Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opis kwalifikacji

WYKAZ KWALIFIKACJI OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

TECHNIK MECHATRONIK 311410

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK 35120

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIK MECHANIK 311504

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

ŚLUSARZ 722204

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Opis Kwalifikacji

TECHNIK MECHATRONIK 311410

TECHNIK INFORMATYK 35120

TECHNIK MECHANIK 311504

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

ŚLUSARZ 722204

 

 

 


Z dniem 1 września 2017r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.  W związku z tym obowiązuje nowy  wykaz oraz opis kwalifikacji.

TECHNIK MECHATRONIK 311410

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK 35120

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

TECHNIK MECHANIK 311504

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 814209

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

ŚLUSARZ 722204

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


TECHNIK INFORMATYK 35120

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń:

1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;

2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;

3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;

4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;

7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;

8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;

9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;

10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;

11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;

12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;

14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2.Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:

1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;

2) interpretuje projekty sieci komputerowych;

3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;

4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki

techniczne;

6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;

7) montuje okablowanie sieciowe;

8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

9) monitoruje sieć bezprzewodową;

10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);

11) stosuje podział sieci na podsieci;

12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

13) modernizuje lokalną sieć komputerową;

14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

15) podłącza sieć lokalną do Internetu;

16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

3.Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

Uczeń:

1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń

peryferyjnych i sieciowych;

2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;

3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;

5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;

6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;

8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;

9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;

11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;

12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

4.Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Uczeń:

1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

2) tworzy i przywraca kopie danych;

3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;

4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;

6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;

7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;

8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi

Uczeń:

1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;

2) konfiguruje interfejsy sieciowe;

3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;

4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;

6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;

8) zarządza funkcjami profili użytkowników;

9) zarządza kontami i grupami użytkowników;

10) zarządza zasadami grup;

11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;

12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;

13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;

16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 1. Programowanie aplikacji

Uczeń:

1) stosuje podstawy algorytmiki;

2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;

3) stosuje podstawowe zasady programowania;

4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;

5) korzysta z wbudowanych typów danych;

6) tworzy własne typy danych;

7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;

11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

12) dokumentuje tworzoną aplikację.

 1. Tworzenie i administrowanie bazami danych

Uczeń:

1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;

2) projektuje relacyjne bazy danych;

3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;

4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;

5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;

7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;

8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

10) zarządza systemem bazy danych;

11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;

13) kontroluje spójność baz danych;

14) dokonuje naprawy baz danych.

3.Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Uczeń:

1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;

2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;

4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;

5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);

7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;

8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

11) testuje i publikuje witryny internetowe;

12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.


TECHNIK MECHATRONIK 311410

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;

2). dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;

3). dobiera materiały konstrukcyjne;

4). rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;

5). dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;

7). dobiera techniki łączenia materiałów;

8). dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;

9). wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;

10). kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych ihydraulicznych;

2). wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;

3). rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

4). rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

5). dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;

7). dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

8). ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;

9). wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

10). kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;o

11). sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

 1. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:

1). określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

2). charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

3). wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;

4). dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5). dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

6). ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;

7). wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

8). kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

9). sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4.Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;

3). rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5). określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

7). uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;

8). wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

9). sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

5.Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5). przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;

6). wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

7). wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;

8). ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). ustala zakres prac eksploatacyjnych;

2). dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5). posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;

6). uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;

7). nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

8). nastawia parametry układów napędowych;

9). posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;

10). ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;

11). lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;

12). dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;

13). dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;

14). wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;

5). opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 1. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;

2). przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

3). interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

4). modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;

5). posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;

6). testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;

7). sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;

8). zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.


OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 814209

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

1.Użytkowanie maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Uczeń:

1). rozróżnia maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

2). posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

3). posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

4). odczytuje schematy układów: hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i mechanicznych;

5). dokonuje oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

6). dokonuje montażu oprzyrządowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;

7). przygotowuje maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

8). dokonuje przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

9). korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w maszynach i urządzeniach do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

2.Prowadzenie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Uczeń:

1). rozpoznaje rodzaje tworzyw sztucznych oraz określa ich właściwości;

2). określa rodzaje i właściwości dodatków stosowanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;

3). rozróżnia metody wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

4). przygotowuje surowce, dodatki i środki pomocnicze do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

5). określa parametry procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technologicznej;

6). obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

7). kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

8). rozpoznaje zakłócenia w procesach produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz usuwa ich przyczyny;

9). posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi podczas produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

10). ocenia jakość wyrobów z tworzyw sztucznych;

11). wykonuje czynności związane z obróbką wykańczającą, znakowaniem oraz pakowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych;

12). dokumentuje przebieg i parametry procesów wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

13). segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne z tworzyw sztucznych.


TECHNIK MECHANIK 311504

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1.Montaż maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;

2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;

3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;

4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;

5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;

6) wykonuje montaż połączeń;

7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;

10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

1.Obsługa maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;

2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;

4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;

7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;

9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;

10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;

11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

TECHNIK MECHANIK 311504

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Uczeń:

1). posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

2). wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;

3). sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;

4). planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;

5). planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;

6). dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

7). dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

8). dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

9). dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

10). dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;

11). sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

12). stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje produkcji;

2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;

3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;

4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;

5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;

6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;

7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;

8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;

9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji


ŚLUSARZ 722204

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:

 • dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.
 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:

 • dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
 • rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 • dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
 • dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.
 1. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:

 • rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 • dobiera metodę łączenia materiałów;
 • rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 • dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 • przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 • wykonuje połączenia materiałów;
 • ocenia jakość wykonanych połączeń.
 1. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 • planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 • charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera części podlegające wymianie;
 • wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 • montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 • dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje konserwację narzędzi;
 • ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.