KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opis kwalifikacji

Opisy kwalifikacji

Z dniem 1 września 2017r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.  W związku z tym obowiązuje nowy  wykaz oraz opis kwalifikacji.

TECHNIK MECHATRONIK 311410

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

TECHNIK INFORMATYK 35120

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

TECHNIK MECHANIK 311504

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 814209

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

ŚLUSARZ 722204

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi


TECHNIK INFORMATYK 35120

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Uczeń:

1) stosuje podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i elektroniki;

2) rozróżnia podstawowe elementy elektroniczne;

3) wymienia funkcje i wyjaśnia zasady działania urządzeń techniki komputerowej;

4) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

6) montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów;

7) modernizuje komputery osobiste oraz serwery;

8) instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe;

9) wykonuje konfigurację po instalacji systemu komputerowego;

10) instaluje, konfiguruje i aktualizuje sterowniki urządzeń;

11) przygotowuje do pracy urządzenia mobilne;

12) sporządza specyfikację techniczną, cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

13) rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego;

14) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

15) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2.Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:

1) rozpoznaje topologie sieci komputerowych;

2) interpretuje projekty sieci komputerowych;

3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące medium sieciowego;

4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

5) dobiera elementy lokalnej sieci komputerowej, uwzględniając określone warunki

techniczne;

6) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych;

7) montuje okablowanie sieciowe;

8) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

9) monitoruje sieć bezprzewodową;

10) stosuje adresację protokołu Internetowego (IP);

11) stosuje podział sieci na podsieci;

12) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

13) modernizuje lokalną sieć komputerową;

14) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

15) podłącza sieć lokalną do Internetu;

16) rozpoznaje i stosuje podstawowe protokoły routingu.

3.Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

Uczeń:

1) określa funkcje, opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania urządzeń

peryferyjnych i sieciowych;

2) przygotowuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego do pracy;

3) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

4) konfiguruje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego;

5) przygotowuje urządzenia sieciowe do pracy;

6) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;

7) wykonuje konserwację urządzeń sieciowych i peryferyjnych systemu komputerowego;

8) monitoruje pracę urządzeń lokalnej sieci komputerowej;

9) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

10) konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej;

11) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnej sieci komputerowej;

12) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

13) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej;

14) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych.

4.Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Uczeń:

1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

2) tworzy i przywraca kopie danych;

3) identyfikuje błędy urządzeń techniki komputerowej;

4) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej;

5) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne i monitorujące pracę urządzeń techniki komputerowej;

6) odzyskuje dane użytkownika z urządzeń techniki komputerowej;

7) formułuje wskazania eksploatacyjne dla użytkownika po wykonaniu naprawy urządzeń techniki komputerowej;

8) sporządza kosztorys naprawy urządzeń techniki komputerowej.

5. Administrowanie systemami operacyjnymi

Uczeń:

1) konfiguruje ustawienia personalne systemu operacyjnego według zaleceń klienta;

2) konfiguruje interfejsy sieciowe;

3) stosuje polecenia systemów operacyjnych;

4) stosuje zasady udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

5) udostępnia zasoby lokalnie i sieciowo;

6) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów lokalnych i sieciowych;

7) konfiguruje usługi, role i funkcje sieciowego systemu operacyjnego;

8) zarządza funkcjami profili użytkowników;

9) zarządza kontami i grupami użytkowników;

10) zarządza zasadami grup;

11) konfiguruje role katalogowe lokalnej sieci;

12) zarządza lokalnie, centralnie i zdalnie stacjami roboczymi;

13) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

14) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu z poziomu systemu operacyjnego;

16) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów operacyjnych.

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 1. Programowanie aplikacji

Uczeń:

1) stosuje podstawy algorytmiki;

2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;

3) stosuje podstawowe zasady programowania;

4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;

5) korzysta z wbudowanych typów danych;

6) tworzy własne typy danych;

7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;

11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

12) dokumentuje tworzoną aplikację.

 1. Tworzenie i administrowanie bazami danych

Uczeń:

1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;

2) projektuje relacyjne bazy danych;

3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;

4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;

5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;

7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;

8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

10) zarządza systemem bazy danych;

11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;

13) kontroluje spójność baz danych;

14) dokonuje naprawy baz danych.

3.Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Uczeń:

1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;

2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;

4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;

5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);

7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;

8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

11) testuje i publikuje witryny internetowe;

12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.


TECHNIK MECHATRONIK 311410

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;

2). dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;

3). dobiera materiały konstrukcyjne;

4). rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;

5). dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;

7). dobiera techniki łączenia materiałów;

8). dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;

9). wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;

10). kontroluje jakość wykonanego montażu podzespołów i zespołów mechanicznych.

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych ihydraulicznych;

2). wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;

3). rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

4). rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

5). dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;

7). dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

8). ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;

9). wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

10). kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;o

11). sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją.

 1. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:

1). określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

2). charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

3). wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;

4). dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5). dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

6). ocenia stan techniczny elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;

7). wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

8). kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

9). sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4.Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;

3). rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5). określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

7). uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;

8). wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

9). sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

5.Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5). przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;

6). wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

7). wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;

8). ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). ustala zakres prac eksploatacyjnych;

2). dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5). posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;

6). uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;

7). nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

8). nastawia parametry układów napędowych;

9). posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;

10). ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;

11). lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;

12). dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;

13). dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;

14). wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2). stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3). stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

4). sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;

5). opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6). opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 1. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1). interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;

2). przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

3). interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

4). modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;

5). posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;

6). testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;

7). sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;

8). zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.


OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 814209

MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

1.Użytkowanie maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Uczeń:

1). rozróżnia maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

2). posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

3). posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

4). odczytuje schematy układów: hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych i mechanicznych;

5). dokonuje oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

6). dokonuje montażu oprzyrządowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;

7). przygotowuje maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

8). dokonuje przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

9). korzysta z urządzeń komputerowych stosowanych w maszynach i urządzeniach do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

2.Prowadzenie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Uczeń:

1). rozpoznaje rodzaje tworzyw sztucznych oraz określa ich właściwości;

2). określa rodzaje i właściwości dodatków stosowanych w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;

3). rozróżnia metody wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

4). przygotowuje surowce, dodatki i środki pomocnicze do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

5). określa parametry procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technologicznej;

6). obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

7). kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

8). rozpoznaje zakłócenia w procesach produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz usuwa ich przyczyny;

9). posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi podczas produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;

10). ocenia jakość wyrobów z tworzyw sztucznych;

11). wykonuje czynności związane z obróbką wykańczającą, znakowaniem oraz pakowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych;

12). dokumentuje przebieg i parametry procesów wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;

13). segreguje oraz poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne z tworzyw sztucznych.


TECHNIK MECHANIK 311504

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1.Montaż maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;

2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;

3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;

4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;

5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;

6) wykonuje montaż połączeń;

7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;

10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

1.Obsługa maszyn i urządzeń

Uczeń:

1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;

2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;

4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;

5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;

6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;

7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;

9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;

10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;

11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

TECHNIK MECHANIK 311504

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Uczeń:

1). posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

2). wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;

3). sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;

4). planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;

5). planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;

6). dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

7). dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

8). dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

9). dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;

10). dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;

11). sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

12). stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje produkcji;

2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;

3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;

4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;

5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;

6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;

7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;

8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;

9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji


ŚLUSARZ 722204

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Uczeń:

 • dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.
 1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Uczeń:

 • dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi;
 • rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
 • dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich;
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej;
 • dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej;
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.
 1. Wykonywanie połączeń materiałów

Uczeń:

 • rozróżnia techniki łączenia materiałów;
 • dobiera metodę łączenia materiałów;
 • rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów;
 • dobiera materiały do wykonania ich połączeń;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów;
 • przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
 • wykonuje połączenia materiałów;
 • ocenia jakość wykonanych połączeń.
 1. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Uczeń:

 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
 • planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń;
 • charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • dobiera części podlegające wymianie;
 • wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
 • montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
 • dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń;
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
 • wykonuje konserwację narzędzi;
 • ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

Opis kwalifikacji dla zawodów do dnia 1 września 2017r.

TECHNIK MECHANIK 311504

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

TECHNIK MECHATRONIK 311410

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
TECHNIK INFORMATYK 351203

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
6) wykonuje montaż połączeń;
7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń; 190
10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;
4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;
5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;
6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;
7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;
10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;
11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

 

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
3) sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
4) planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
5) planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
6) dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
7) dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
8) dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
9) dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
10) dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
11) sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
12) stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.

2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje produkcji;
2) kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
3) kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
4) kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
5) kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
6) kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
7) określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
8) zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
9) sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
Uczeń:

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
2) dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
3) dobiera materiały konstrukcyjne;
4) rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
5) przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
6) ) określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych przygotowanych do montażu;
7) dobiera techniki łączenia materiałów;
8) dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
9) dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
11) ocenia jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
Uczeń;

1) wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
2) wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
3) rozróżnia elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
4) rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
6) dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
8) wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
9) sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych z dokumentacją techniczną.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
Uczeń
1) rozróżnia elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne;
2) określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
3) określa funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
4) wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
5) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
6) dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
7) ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
8) wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
9) sprawdza poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
10) ocenia jakość montażu elementów i podzespołów elektronicznych;
11) sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

 

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
8) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
9) podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;
11) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych;

2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) dobiera oprogramowanie do wizualizacji procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
2) przygotowuje materiały, elementy i podzespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) ustala zakres prac konserwacyjnych;
5) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) posługuje się oprogramowaniem do wizualizacji procesów;
8) ustawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
9) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
11) opracowuje dokumentację obsługi i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
13) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
14) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
15) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
16) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
17) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) przestrzega zasad rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) przestrzega zasad rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) przestrzega zasad rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) określa warunki pracy projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) stosuje metody graficzne do opisu procesów technologicznych;
4) dobiera elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) projektuje układy sterowania;
6) stosuje oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Uczeń:
1) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych;
2) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych;
3) opracowuje program do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
4) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych;
5) testuje działanie programów;
6) analizuje programy do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi;
7) modyfikuje parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Uczeń:
1) stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;
2) wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;
3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;
4) montuje komputer osobisty z podzespołów;
5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;
6) planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;
7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;
8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;
9) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;
10) konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;
11) stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;
12) stosuje oprogramowanie zabezpieczające;
13) odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;
14) opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;
15) sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;
16) opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;
17) stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;
18) rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;
19) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
Uczeń:
1) wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
2) wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
3) przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
5) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
6) wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
7) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
8) konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego
Uczeń:
1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;
2) określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;
3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;
4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;
5) lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
6) sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;
7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;
8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;
9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych;
10) formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;
11) sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
Uczeń:
1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
2) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
3) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
4) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
5) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
8) sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
10) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
11) montuje okablowanie sieciowe;
12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
13) opisuje i analizuje klasy adresów IP;
14) projektuje strukturę adresów IP w sieci;
15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
16) opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
Uczeń:
1) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
2) konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
4) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
5) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
6) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
7) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
8) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
9) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Uczeń:
1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
2) konfiguruje interfejsy sieciowe;
3) udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
4) charakteryzuje usługi serwerowe;
5) określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
6) zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
7) konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
8) zarządza centralnie stacjami roboczymi;
9) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
10) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
11) modernizuje lokalną sieć komputerową;
12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
13) wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
14) konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
15) podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
16) konfiguruje usługi serwerów internetowych;
17) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
18) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych
1) Uczeń:
2) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
3) tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
4) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
5) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
6) rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
7) tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
8) projektuje strukturę witryny internetowej;
9) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;
11) testuje i publikuje witryny internetowe;
12) stosuje różne modele barw;
13) przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
14) wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
15) tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
16) zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
17) przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dŸwięk do publikacji w Internecie;
18) przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dŸwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
Uczeń:
1) korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań
2) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
4) importuje dane do bazy danych;
5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
6) instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
8) dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
9) zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
10) określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
11) udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
12) zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
13) kontroluje spójność baz danych;
14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych
Uczeń:
1) korzysta z wbudowanych typów danych;
2) tworzy własne typy danych;
3) przestrzega zasad programowania;
4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
5) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
7) kompiluje i uruchamia kody Ÿródłowe;
8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod Ÿródłowy;
13) dokumentuje tworzoną aplikację;
14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
15) zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.