Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

COVID-19 / COVID-19

Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego oraz higienicznych i bezpiecznych warunków organizacji zajęć w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowak-Jeziorańskiego w Łodzi

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

Na terenie Szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

1. Wszystkie osoby postronne wchodzące do Szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Muszą one zostać wpisane do rejestru wejść interesantów do budynku Szkoły przez pracownika portierni.

2. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do Szkoły znajdują się numery telefonów do organu

prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Organizacja zajęć

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

3. Uczniowie przebywając na terenie szkoły unikają gromadzenia się i ścisku oraz starają się zachowywać dystans od innych osób.

4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:

- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować, a podczas pobytu w szkole często myć ręce wodą z mydłem),

- ochrona podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

- niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

 

5. Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

- kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

- sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;

- edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie Szkoły;

- wietrzą sale, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

- dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim plecaku/torbie;

- odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne w wyznaczone miejsce w sali do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;

- w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty, które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz z niepełnosprawnościami), przypominają uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do plecaka/torby oraz niewyciągania ich do czasu zakończenia zajęć w szkole;

- dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur;

- utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.

6. Pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.

7. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. Godziny pracy gabinetu są umieszczone w widocznym miejscu w szkole. W gabinecie przebywają osoby zachowując zasady bezpieczeństwa – dystans, dezynfekcja. Gabinet jest wietrzony co najmniej raz na godzinę, a po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel sprzątający.

8. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do tych zajęć salach. Osoby spoza Szkoły, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są do przestrzegania niniejszych wytycznych. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Szkoły zachowują higienę rąk - powinny korzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a jeżeli jest to możliwe, myją ręce.

2. Dozowniki z płynem oraz dozowniki z mydłem są regularnie czyszczone i napełniane.

3. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są regularnie wietrzone, co najmniej raz na godzinę, przed lekcjami, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

4. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycia powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w miejscach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

9. Ściśle przestrzegane są zalecenia producenta środków do dezynfekcji powierzchni, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie i inni pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje dezynfekcji.

11. Urządzeń sanitarno-higieniczne są na bieżąco czyszczone, w tym z użyciem detergentu lub dezynfekowane.

12. Kosze na odpady są regularnie opróżniane i czyszczone.

Postępowanie na wypadek podejrzenia choroby zakaźnej

1.W Szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia). Klucze do w/w pomieszczenia znajdują się na portierni.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia

. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, które wskazują na chorobę zakaźną, sugerująca infekcję dróg oddechowych uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.

2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.

3. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.

4. Każdemu uczniowi, po odizolowaniu mierzona jest temperatura ciała termometrem bezdotykowym na podstawie pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna. Pomiaru dokonuje pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik przebywający z uczniem w izolacji – termometr znajduję się w gabinecie profilaktyki zdrowotnej.

5. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem ucznia niepełnoletniego i wzywa go do niezwłocznego odbioru dziecka ze Szkoły informując o jego objawach chorobowych i obowiązku skorzystania z konsultacji medycznej.

6. Rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze Szkoły.

7. W przypadku ucznia pełnoletniego, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń, u którego stwierdzono objawy chorobowe ma obowiązek udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu, obserwować swój stan zdrowia i skorzystać z konsultacji medycznej.

8. Ustala się miejsca, w których przebywał uczeń z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną i obszar, w którym poruszała się ta osoba poddaje się gruntownemu sprzątaniu i przeprowadza się dodatkowe umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. W każdym przypadku, gdy pogarsza się stan zdrowia ucznia, powiadamia się pogotowie ratunkowe.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2. Pracownicy Szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, a o zaistniałej sytuacji powinni poinformować dyrektora Szkoły.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności.

4. Pracownika szkoły przejawiającego objawy choroby, należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

5. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym i skorzystać z konsultacji z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia. O wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły.

6. Ustala się miejsca, w których przebywał pracownik z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną i obszar, w którym poruszała się ta osoba poddaje się gruntownemu sprzątaniu i przeprowadza się dodatkowe umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

 

Działania podejmowane w Szkole są adekwatne do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Łódź, 4 kwietnia 2022 r.

Детальні правила дотримання безпеки здоров’я, а також гігієнічні та безпечні умови для організації занять у Zespół Szkół Techniczno-Informatyczne im. Яна Новака-Єзоранського в Лодзі

На підставі методичних рекомендацій МОН, МОЗ та головного санітарного лікаря.

На території Школи можуть перебувати лише люди без симптомів інфекції чи заразного захворювання.

1. Усі сторонні особи, які заходять до Школи, зобов’язані продезінфікувати руки на вході. Вони повинні бути занесені до журналу обліку відвідувачів, які входять до будівлі Школи працівником консьєрж-стійки.

2. На дошці оголошень при вході до Школи розміщені номери телефонів влади

викладач, санітарно-епідеміологічна станція та медична служба.

Організація занять

1. Учень може відвідувати школу без будь-яких симптомів інфекції чи заразного захворювання.

2. Учні можуть бути доведені до школи та зі школи їх опікунами без ознак інфекції чи заразного захворювання.

3. Перебуваючи на шкільній території, учні уникають скупчення та тиску та намагаються триматися на відстані від інших людей.

4. У школі діють загальні правила гігієни:

- часте миття рук (прийшовши до школи, необхідно негайно продезінфікувати руки, а під час перебування в школі частіше мити руки з милом),

- захист при чханні та кашлі,

- уникати доторкання до очей, носа та рота

- не ділитися розпочатим харчуванням.

5. Викладачі, які проводять заняття зі студентами:

- контролювати умови проведення занять - ознаки захворювання, що свідчать про інфекцію дихальних шляхів у студентів, наявність принесених студентами миючих засобів, непотрібних речей та інших відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

- здійснювати догляд за учнями на перервах згідно з графіком чергування, за можливості надавати учням можливість користуватися пришкільним майданчиком або перебувати на відкритому повітрі;

- виховувати в учнів принципи профілактичної охорони здоров’я та правила техніки безпеки, що діють у Школі;

- провітрювати приміщення після закінчення занять, а в разі необхідності і під час занять;

- стежити, щоб учні по можливості не мінялися шкільним приладдям, а свої речі (підручники, шкільне приладдя) зберігали на призначеній для них лаві, в рюкзаку/сумці;

- прибирати обладнання та засоби навчання, які використовувалися під час занять, у відведене місце в кімнаті для миття, прибирання та дезінфекції;

- якщо вони виявили, що учень приніс до школи речі, які не будуть використовуватися під час занять (не стосується учнів з особливими потребами та інвалідністю), вони нагадують учневі про заборону приносити речі (непотрібні під час занять) і зобов'язують учня заховати предмет у рюкзак/сумку і не діставати його до кінця шкільних занять;

- стежити за дотриманням учнями правил безпеки під час виходу з приміщення школи та дотриманням чинного там розпорядку;

- підтримувати зв'язок з батьками / законними представниками учнів.

6. Адміністративний персонал повинен уникати прямого контакту зі студентами та викладачами.

7. В школі працює кабінет оздоровчої профілактики. Розклад кабінетів вивішується на видному місці в школі. Люди перебувають у кабінеті з дотриманням правил безпеки – дистанція, дезінфекція. Кабінет провітрюється не рідше одного разу на годину, а після кожного робочого дня прибиральники прибирають та дезінфікують приміщення (підлога, стільці, ліжко, стіл).

8. Позакласна робота організовується відповідно до розкладу цих занять у закріплених за цими заняттями кімнатах. Особи за межами Школи, які проводять позакласні заходи з учнями, повинні дотримуватися цих вказівок. Під час занять викладач стежить за безпекою студентів.

 

 

 

Гігієна, очищення або дезінфекція приміщень і поверхонь

1. Усі особи, які заходять на територію Школи, дотримуються гігієни рук – користуються дезінфікуючим засобом для рук та по можливості миють руки.

2. Дозатори для рідини та мила регулярно очищаються та заправляються.

3. Класні кімнати та місця загального користування (коридори) провітрюються регулярно, не рідше одного разу на годину, перед уроками, під час занять і на перервах, а також у вільні від занять дні. Особливу увагу слід звернути на забезпечення безпеки учнів під час відкритих вікон.

4. Здійснюється щоденний контроль за виконанням прибиральних робіт, при цьому особлива увага приділяється утриманню в чистоті навчальних кабінетів, санітарно-гігієнічних кімнат, проходів, очищенню дотикових поверхонь - поручнів, дверних ручок і плоских поверхонь, у тому числі стільниць у кімнатах і місцях прийому їжі, клавіатур, вимикачів.

9. Суворо дотримуються рекомендації виробника засобу для дезінфекції поверхонь, які містяться на його упаковці. Важливо суворо дотримуватися часу, необхідного для провітрювання продезінфікованих приміщень і предметів, щоб учні та інший персонал не піддавалися вдиханню парів дезінфекційних засобів.

10. У санітарно-гігієнічних кімнатах вивішуються плакати з правилами правильного миття рук та вказівками щодо дезінфекції.

11. Санітарно-гігієнічні прилади постійно очищаються, у тому числі із застосуванням миючих засобів або дезінфікуються.

12. Сміттєві баки регулярно спорожнюються та очищаються.

Провадження при підозрі на інфекційне захворювання

1.У школі є спеціалізована кімната для осіб, у яких виявлено симптоми захворювання, що свідчить про інфекцію дихальних шляхів. Ця кімната була обладнана масками, рукавичками, козирком і дезінфікуючим засобом для рук (у кімнаті та перед входом). Ключі від вищезгаданої кімнати знаходяться біля сторожки.

Порядок дій у разі підозри на інфікування учня

. У разі виявлення в учня інфекційного захворювання, що передбачає інфекцію дихальних шляхів, учень негайно ізолюється від групи у відведене приміщення.

2. Працівник, який помітив ознаки учня, повинен повідомити про це директора або особу, яка його заміщує.

3. Учень, який перебуває на ізоляції, знаходиться під наглядом призначеного працівника Школи, який забезпечує всі заходи безпеки.

4. Кожен учень після ізоляції вимірює температуру тіла безконтактним термометром за письмовою згодою одного з батьків / законного представника. Вимірювання проводить медична сестра школи або уповноважений працівник, який перебуває з учнем на ізоляції - термометр знаходиться в профілакторії.

5. Директор або уповноважена ним особа негайно зв’язується по телефону з батьками/опікунами неповнолітньої дитини та викликає його негайно забрати дитину зі школи, повідомляючи про її симптоми та обов’язковість звернення до медичної консультації. .

6. Батьки/опікуни неповнолітнього учня зобов'язані терміново забрати дитину зі Школи.

7. У разі перебування повнолітнього учня, коли стан здоров’я не потребує втручання бригади швидкої медичної допомоги, учень, у якого виявлено симптоми, зобов’язаний відправитися додому на індивідуальному транспорті, залишатися вдома, спостерігати за своїм станом здоров’я. стану здоров'я та скористайтеся медичною консультацією.

8. Визначаються місця перебування учня з тривожними симптомами, що свідчать про інфекцію чи інфекційне захворювання, та проводиться ретельне прибирання території, в якій переміщувалась особа, а також додаткового очищення/дезінфекції дотикових поверхонь (ручок, поручнів, ручок тощо). ).

9. У будь-якому випадку при погіршенні самопочуття учня повідомляється служба швидкої медичної допомоги.

 

Порядок дій при появі симптомів інфекції або підозрі на інфекційне захворювання у працівників

1. До школи можуть приходити на роботу лише люди без будь-яких симптомів інфекції чи заразного захворювання.

2. При появі тривожних симптомів працівники школи не повинні приходити на роботу, а про це повідомити директора школи.

3. У разі виявлення у працівника, який знаходиться на робочому місці, ознак інфекційного захворювання, директор школи відсторонює його від виконуваної діяльності.

4. Працівників школи з ознаками захворювання необхідно ізолювати в окремій кімнаті. При необхідності викликає медичну допомогу.

5. Якщо стан здоров'я не потребує втручання бригади швидкої медичної допомоги, працівник повинен відправитися додому індивідуальним транспортом і звернутися до лікаря для перевірки стану здоров'я. Про результати проведеного лікарем огляду працівник негайно повідомляє директора школи.

6. Визначаються місця перебування працівника з тривожними симптомами, що вказують на інфекційне чи інфекційне захворювання, та підлягає ретельному прибиранню приміщення, в якому переміщувалася особа, та додатковому очищенню/дезінфекції дотикових поверхонь (ручок, поручнів, ручок тощо). )

Діяльність, що здійснюється в Школі, відповідає чинним положенням законодавства у сфері безпеки здоров'я та інформації міністра охорони здоров'я та головного санітарного інспектора.

Лодзь, 4 квітня 2022 р